Log in

Welsh Blood Service | Gwasanaeth Gwaed Cymru

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The Welsh Blood Service organises the collection, testing, processing and distribution of blood. They rely entirely on voluntary donors to maintain supplies to Welsh hospitals.They need to collect over 450 donation of blood everyday and demand has risen steadily over the last 10 years as medical techniques become everymore sophisticated.

Can I donate?

Most people are Ok to give blood but the Welsh Blood Service staff will check each time that there are no reasons why they shouldn't take a donation from you. Click here to find out more.

One donation can save 8 premature babies

The Welsh Blood Service will be coming to the Students' Union over the next few weeks and are looking for blood donors to give donations. You can book appointments in advance using the links below.

23rd November

24th November

30th November

1st December


Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn trefnu casglu, profi, prosesu a dosbarthu gwaed. Maent yn dibynnu yn llwyr ar roddwyr gwirfoddoli gynnal cyflenwadau i ysbytai Cymru. Mae angen iddynt gasglu dros 450 o roddion gwaed bob dydd ac mae’r galw wedi cynyddu’n gyson dros y 10 mlynedd diwethaf wrth i dechnegau meddygol ddod yn fwy soffistigedig.

Ydw i’n gallu rhoi? 

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gallu rhoi gwaed ond bydd y staff Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gwirio bob tro os oes unrhyw resymau na fyddwch yn gallu derbyn gwaed gennych chi. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Gellir un rhodd achub 8 baban sy’n marw cyn pryd

Bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i Undeb y Myfyrwyr dros yr wythnosau nesaf ac maent yn chwilio am roddwyr gwaed. Gallwch archebu apwyntiadau drwy ddefnyddio’r dolenni isod.

23ain Tachwedd

24ain Tachwedd

30ain Tachwedd

1af Rhagfyr

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.