Student concerns over 'Transforming Cardiff' | Pryderon Myfyrwyr am “Trawsnewid Caerdydd"

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff University is likely to change significantly over the next two years. The University is proposing a program called ‘Transforming Cardiff’ which contains changes that are likely to have a big impact on your University as they plan to address their financial challenges. 

Your Sabbatical Officer team have written an open letter to Professor Colin Riordan, President and Vice Chancellor of Cardiff University. You can read the letter below.  

The Students' Union is facilitating an event for students to discuss the proposals contained in 'Transforming Cardiff' directly with the Vice-Chancellor and the University's senior management team. Come along on Tuesday 19th February (15:30-16:30, the Great Hall) to put your questions, ideas and concerns directly to the Vice Chancellor.

Event registration


Open Letter to President and Vice Chancellor Professor Colin Riordan

Student Concerns over “Transforming Cardiff” Programme

Dear| Annwyl Professor Colin Riordan,

I am writing to you regarding the “Transforming Cardiff” programme. I believe you would agree that our students are the main stakeholders of this University. It is very disappointing that our student body was not consulted on the formation of these plans prior to the Council meeting on the 11th February 2019.

We agree in principle that there is a need for a programme to take place for our University to return to a stable financial position, however, as a Students’ Union we do not agree on the way in which these plans were formed nor do we agree on some of the proposals it contains.

As currently it stands, the only criteria this paper focuses on is income generation and costs reduction through increasing student numbers, cutting staff members without providing clear services to aid the students. Therefore, we are asking that improving Student experience, raising both student satisfaction and academic quality to be at the heart of this change programme and to be included in the following action plan.

We recently conducted an online survey of students asking for their priorities regarding Transforming Cardiff, and their responses have informed our following points.

Here are our main concerns at this stage that we wish to be addressed:

 1. How will the University ensure that students studying on courses and modules that are due to merge or close in their entirety, are protected to complete their studies in line with what was agreed on at enrolment?

The Union is concerned about disruption to students within these named schools. What mitigating factors can be put in place to ensure there is as little disruption as possible and high quality teaching/research provision is provided to the end of each programme. We are also concerned about proposals to review smaller modules, in light of their central role in enabling students to specialise, especially at postgraduate level.

 1. How will the University ensure that student support services for students are protected and where possible enhanced throughout the process?

The Union feels strongly that student support services should be completely protected from any cuts throughout the programme, and an additional support to be made available to those students that may be impacted by any changes.

 1. How will the University ensure that the student experience is not negatively affected by any recommendations outlined in the programme?

The Union would like to see a comprehensive risk assessment and mitigation plans regarding impacts on student experience and would request protections of specific student study spaces, opening hours of buildings such as libraries and a commitment that no student will lose out financially from this programme, such as through increased charges.

 1. How is the University ensuring that teaching quality isn’t negatively affected as a result of potential increases in staff workload?

The Union is concerned that an increase in staff workload will result in reduced contact hours, a decrease in staff to student ratio especially when there is an aspiration to grow student numbers, and may lead to increased burdens on the workload of Postgraduate Research students working as Tutors and Demonstrators across the University.

 1. How will the University ensure that the necessary provisions are made available to support the increased number of International students, especially postgraduate taught the University is seeking to recruit?

The Union is continually concerned that the current provisions for the current international cohorts are insufficient.  We fear that without additional support the University’s plans in this regard will lead to increased and deepening hardship for these students.

 1. Are you, as Vice-Chancellor, committed to making the students and the student experience a priority and to be at the heart of the Transforming Cardiff and for the action plans are co-created with the students and student representatives should be treated as equals in this process and this process needs to be communicated in a transparent and robust manner?

The Union is asking the University to learn from the mistakes previously made of not including students up to this point of the project therefore have a clear plan of regular consultations and communication with the student body and for the student representatives be part of the Transforming Cardiff Implementation group and part of the generation of the action plans that will be presented in the coming Council Meeting on 21st March 2019.

We understand you will be attending the informative student session taking place on 19th February 2019 at 15.30 in the Great Hall, Students' Union, and we are looking forward to hearing from you regarding your answers to the concerns of our students, in writing and in person.

Kind regards| cofion cynnes,

Fadhila A. Al Dhahouri

Cardiff University Students’ Union President


Read the Transforming Cardiff business case which was approved by University Council on 11 February 2019


Mae Prifysgol Caerdydd yn debygol o newid cryn dipyn dros y ddwy flynedd nesaf. Mae’r Brifysgol yn cynnig rhaglen o’r enw ‘Trawsffurfio Caerdydd’ sy’n cynnwys newidiadau sy’n debygol o gael dylanwad mawr ar eich Prifysgol wrth iddynt gynllunio i fynd i’r afael â’u sialensiau ariannol.

Mae eich tîm o Swyddogion Sabothol wedi ysgrifennu llythyr agored i’r Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd. Gallwch ddarllen y neges isod.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnal digwyddiad i fyfyrwyr er mwyn trafod y cynigion sy’n cael eu cynnig yn ‘Trawsnewid Caerdydd yn uniongyrchol gyda’r Is-ganghellor a thîm uwch reoli’r Brifysgol. Dewch draw ar Ddydd Mawrth 19eg Chwefror 15:30-16:30, Y Neuadd Fawr) i roi eich cwestiynau, syniadau a phryderon yn uniongyrchol i’r Is Ganghellor.

Cofrestru ar gyfer y digwyddiad

 


Llythyr agored i’r Llywydd ac Is-ganghellor yr Athro Colin Riordan

Pryderon Myfyrwyr am Raglen “Trawsnewid Caerdydd”

Annwyl Yr Athro Colin Riordan,

Rydw i’n ysgrifennu atoch ynghylch y rhaglen “Trawsffurfio Caerdydd”. Rydw i’n credu y byddwch yn cytuno mai ein myfyrwyr yw prif rhanddeiliaid y Brifysgol hon. Mae’n hynod siomedig na ymgynghorodd y Brifysgol gyda chorff ein myfyrwyr wrth ffurfio’r cynlluniau hyn cyn cyfarfod y cyngor ar y 11eg Chwefror 2019.

Rydyn ni’n cytuno mewn egwyddor fod angen rhaglen weithredol ar ein Prifysgol i ddychwelyd i safle ariannol sefydlog. Fel Undeb y Myfyrwyr, fodd bynnag, nid ydym yn cytuno ar y ffordd y mae’r cynlluniau hyn wedi cael eu ffurfio nac yn cytuno ar rhai o’r cynigion y mae’r rhaglen yn ei gynnwys.

Ar hyn o bryd, yr unig feini prawf mae’r papur hwn yn ffocysu arno yw cynhyrchu incwm a lleihau costau drwy gynyddu niferoedd myfyrwyr, lleihau nifer aelodau staff heb ddarparu gwasanaethau clir i gynorthwyo myfyrwyr. Felly, rydym yn gofyn rhoi gwella profiad y myfyrwyr, codi bodlonrwydd myfyrwyr a safon academaidd wrth galon y rhaglen newid hon ac i hyn gael ei gynnwys yn y cynllun gweithredu canlynol.

Rydyn ni wedi creu arolwg ar-lein yn ddiweddar yn gofyn i fyfyrwyr am eu blaenoriaethau yn ymwneud â Thrawsnewid Caerdydd, ac mae eu hymatebion wedi rhoi’r wybodaeth i ni ffurfio’r pwyntiau canlynol.

Dyma yw ein prif bryderon yr hoffem gael eu cydnabod ar hyn o bryd:

 1. Sut fydd y Brifysgol yn sicrhau fod myfyrwyr sy’n astudio ar gyrsiau a modiwlau sydd i fod i uno neu gau yn llwyr, yn cael eu hamddiffyn ac yn cael cwblhau eu hastudiaethau yn unol â beth a gytunwyd arno wrth gofrestru?

Mae’r Undeb yn poeni am y posibiliad o aflonyddu myfyrwyr o fewn yr ysgolion hyn. Pa ffactorau lliniarus a ellid rhoi yn eu lle i sicrhau fod cyn lleied o aflonyddu a phosib a dysgu/ymchwil o safon uchel yn cael ei ddarparu i ddiwedd bob rhaglen? Rydyn ni hefyd yn pryderu am gynigion i adolygu modiwlau llai, oherwydd eu rôl ganolog yn galluogi myfyrwyr i arbenigo, yn enwedig ar lefel ôl-raddedig.

 1. Sut bydd y Brifysgol yn sicrhau fod gwasanaethau cefnogi myfyrwyr yn cael eu hamddiffyn a lle bo’n bosib, yn cael eu hehangu drwy gydol y broses?

Mae’r Undeb yn teimlo’n gryf y dylai gwasanaethau cefnogi myfyrwyr gael eu gwarchod yn llwyr rhag unrhyw doriadau drwy gydol y rhaglen, ac i gefnogaeth ychwanegol gael ei wneud ar gael i’r myfyrwyr hynny a all gael eu dylanwadu gan unrhyw newidiadau.

 1. Sut bydd y Brifysgol yn sicrhau na fydd profiad y myfyrwyr yn cael ei effeithio yn negyddol gan unrhyw awgrymiadau a wneir yn y rhaglen?

Hoffai’r Undeb weld asesiad risg cynhwysfawr a chynlluniau lliniaru yn ymwneud ag effeithiau ar brofiad y myfyrwyr. Mae'r Undeb hefyd yn gwneud cais am amddiffyn gofodau astudio penodol i fyfyrwyr, oriau agor adeiladau megis llyfrgelloedd ac addewid na fydd unrhyw fyfyriwr yn profi colled ariannol o’r rhaglen hon, megis drwy gynnydd mewn taliadau.

 1. Sut bydd y Brifysgol yn sicrhau na fydd safon dysgu yn cael ei effeithio yn negyddol o ganlyniad i’r cynnydd posibl mewn llwyth gwaith staff?

Mae’r Undeb yn pryderu y bydd cynnydd mewn llwyth gwaith staff yn golygu llai o oriau cyswllt a lleihad mewn nifer o staff i bob myfyriwr yn enwedig gyda’r gobaith i gynyddu nifer y myfyrwyr. Gall hyn arwain at gynnydd mewn gwaith i ôl-raddedigion ymchwil sy’n addysgu fel tiwtoriaid ac arddangoswyr ar draws y Brifysgol.

 1. Sut bydd y Brifysgol yn sicrhau fod y darpariaethau angenrheidiol ar gael i gefnogi’r nifer cynyddol o fyfyrwyr rhyngwladol, yn enwedig y myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir y mae’r Brifysgol yn gobeithio eu recriwtio?

Mae’r Undeb yn parhau i bryderu fod y darpariaethau presennol ar gyfer y carfannau rhyngwladol presennol yn annigonol. Rydym yn ofni heb gefnogaeth ychwanegol bydd cynlluniau'r Brifysgol yn arwain at gynnydd mewn caledi i’r myfyrwyr hyn.

 1. Ydych chi, fel Is-ganghellor, yn ymrwymo i wneud myfyrwyr a phrofiad y myfyrwyr yn flaenoriaeth a sicrhau eu bod wrth galon Trawsnewid Caerdydd? Yn ogystal â sicrhau fod cynlluniau gweithredu yn cael eu creu ar y cyd gyda’r myfyrwyr a thrin cynrychiolwyr myfyrwyr yn gydradd â’r brifysgol yn y broses hon ac i’r broses gael ei gyfathrebu mewn dull tryloyw a chadarn?

Mae’r Undeb yn gofyn i’r Brifysgol ddysgu o’r camgymeriadau a wnaed yn flaenorol o beidio cynnwys myfyrwyr yn y prosiect hyd yma ac felly cael cynllun eglur o sesiynau ymgynghori a chyfathrebu gyda chorff y myfyrwyr. Yn ogystal â chaniatáu cynrychiolwyr y myfyrwyr fod yn rhan o grwp gweithredu Trawsnewid Caerdydd ac yn rhan o’r genhedlaeth y cynlluniau gweithredu a fydd yn cael eu cyflwyno yn y Cyfarfod Cyngor sydd i ddod ar y 21ain Mawrth 2019.

Rydyn ni’n deall y byddwch yn mynd i’r sesiwn wybodaeth myfyrwyr sy’n digwydd ar y 19eg Chwefror 2019 am 15.30 yn y Neuadd Fawr, Undeb y Myfyrwyr, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych a’ch atebion i bryderon ein myfyrwyr, yn ysgrifenedig ac yn uniongyrchol.

Cofion cynnes,

Fadhila A. Al Dhahouri

Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd


Darllenwch achos busnes Trawsnewid Caerdydd a gafodd ei gymeradwyo gan Gyngor y Brifysgol ar 11 Chwefror 2019

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.