Log in

Student-Peer Trainers | Hyfforddwyr Cyd-fyfyrwyr

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The Skills Development Service is recruiting a small team of Student-peer trainers for the academic year 2019-20.

Requirements of the Role

Student-peer trainers (SPTs) will assist SDS staff in the delivery of some of the soft skills sessions to students who attend the courses on offer.  Students interested in becoming a peer-trainer must be fluent in both spoken and written English, gregarious and resilient.  We are particularly looking for students who are interested in being able to help and develop others and who are able to communicate and articulate what are often complex concepts and ideas to student audiences. 

Student-peer trainers (SPTs) will assist SDS staff in the delivery of some of the soft skills sessions to students who attend the courses on offer.

SPT’s will generally work in pairs for most part of the Autumn term before being able to deliver sessions individually and should be flexible to be rostered. It is essential that you are able to meet the requirement to deliver workshops during the evenings (17:00-20:00) Mondays to Fridays. This maybe up to 2 evenings per week. Student-peer trainers will be expected to work at both Cathays and Heath Park Campuses and throughout other University locations.  In addition there will be opportunities to work for promotional campaigns such as at Freshers’ Fairs and some assistance with clerical work in the Skills Development Service.

Pay and Holidays

Payment will be slightly above the going hourly rate for student-staff roles within Cardiff University Students’ Union plus an additional hour for preparation and after training requirements on top of the 2 hours delivery time for taught sessions. However, we are interested in students who are more enticed by the intrinsic value and CV-enhancing experience this type of work will bring rather than the monetary value.  This is a very specialised post and as such Student-peer trainers will be expected to be “match fit” for every session they deliver and not simply turn up for the work.  This will entail strong understanding of session contents and competence with using materials and systems.  Student-peer trainers will therefore be responsible for keeping their knowledge up to date.  Training and support will be provided.


Application Conditions

Applications close on 10th March (23:59)

Shortlisted candidates must be available to attend a 45 minutes face to face interview including delivery of an interactive presentation on Wednesday 3 or 10 April.

Successful candidates must be available to attend a “Train The Trainer” course 09:00-16:30 from Monday 17 to Friday 21 June 2018.  Appointment to the role of student-peer trainer will be subject to successful completion of this course which includes a microteaching session.

These activities are designed so that candidates can articulate a variety of competencies synonymous with this role, and replicate the application process for graduate positions. 

Email SDS@cardiff.ac.uk for a person specification and job application pack.


Mae’r Gwasanaeth Datblygu Sgiliau yn recriwtio tîm bach o hyfforddwyr cyfoedion ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019-20.

Gofynion ar gyfer y Rôl

Bydd Hyfforddwyr yn cynorthwyo staff y GDS i ddarparu ychydig o’r sesiynau sgiliau ysgafn i fyfyrwyr sy’n mynychu’r cyrsiau. Mae angen i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn bod yn hyfforddwyr fod yn rhugl mewn Saesneg llafar ac ysgrifenedig, a bod yn gymdeithasgar a gwydn. Rydyn ni’n chwilio yn benodol am fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn helpu a datblygu eraill, yn ogystal â gallu cyfathrebu ac esbonio syniadau a chysyniadau sydd yn aml yn gymhleth i fyfyrwyr.

Bydd Hyfforddwyr yn cynorthwyo'r staff yn y GDS i ddarparu ychydig o’r sesiynau sgiliau ysgafn i fyfyrwyr sy’n mynychu’r cyrsiau.

Bydd Hyfforddwyr Cyd-fyfyrwyr yn gweithio mewn parau ar gyfer y mwyafrif o dymor yr Hydref cyn gallu darparu sesiynau yn unigol a dylid bod yn hyblyg i gael eu cylch restru. Mae’n hanfodol eich bod chi’n medru cyrraedd y gofynion i ddarparu’r gweithdai gyda’r nos (17:00-20:00) Dydd Llun i Ddydd Gwener. Gall hyn fod hyd at 2 noswaith yr wythnos. Bydd disgwyl i hyfforddwyr cyd-fyfyrwyr weithio ar gampws Cathays a Pharc y Mynydd Bychan a lleoliadau eraill y Brifysgol. Yn ogystal bydd cyfleoedd i weithio ar gyfer ymgyrchoedd hyrwyddo megis Ffeiriau'r Glas ac ychydig o gynorthwyo gyda gwaith clerigol yn y Gwasanaeth Datblygu Sgiliau.

Gwyliau a Thâl

Bydd tâl ychydig yn uwch na’r gyfradd fesul awr arferol ar gyfer rolau staff myfyrwyr o fewn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Ar ben y 2 awr o amser cyflwyno ar gyfer sesiynau dysgu bydd awr ychwanegol am baratoi yn ogystal â'r gofynion ar ôl y sesiwn hyfforddi. Fodd bynnag, mae gennym ni ddiddordeb mewn myfyrwyr sydd yn cael eu denu gan werth cynhenid a’r cyfle i ehangu eu CV y bydd y swydd hon yn ei gynnig yn hytrach na gwerth ariannol. Mae hwn yn swydd arbenigol ac o ganlyniad bydd disgwyl i Hyfforddwyr Cyd-fyfyrwyr i fod yn barod ac yn frwdfrydig ar gyfer bob sesiwn y maent yn ei ddarparu gan fynd ymhellach na bod yn bresennol yn unig. Bydd yn golygu dealltwriaeth gref o gynnwys sesiynau a chymhwysedd wrth ddefnyddio deunydd a systemau. Bydd hyfforddwyr cyd-fyfyrwyr felly yn gyfrifol am barhau i ddiweddaru eu gwybodaeth. Darperir hyfforddiant a chefnogaeth.

 


Amodau Cais

Mae cau yn cau ar y 10fed Mawrth (23:59)

Bydd rhaid i ymgeiswyr ar y rhestr fer fynd i gyfweliad wyneb yn wyneb am 45 munud yn cynnwys cyflwyno cyflwyniad rhyngweithiol ar Ddydd Mercher 3 neu 10 Ebrill.

Bydd rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus fod ar gael i fynd ar gwrs “Hyfforddi’r Hyfforddwr” 9:00-16:30 o ddydd Llun 17 i Ddydd Gwener 21 Mehefin 2018. Bydd apwyntio rôl yr hyfforddwyr cyd-fyfyrwyr yn amodol i gwblhad llwyddiannus y cwrs hwn sy’n cynnwys sesiwn micro ddysgu.

Mae’r gweithgareddau hyn wedi eu cynllunio fel bod ymgeiswyr yn gallu esbonio amrywiaeth o gymwyseddau sy’n cyd-fynd â’r rôl hon, ac ail adrodd y broses ymgeisio ar gyfer safleoedd i raddedigion.

E-bostiwch SDS@caerdydd.ac.uk  i gael manyleb person a phecyn gwneud cais.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.