Staying in Cardiff? | Aros yng Nghaerdydd?

Cymraeg

 

A summer in the city is nothing short of exciting. Forget the beaches of Bali and the European cities that are certainly easy on the eye, Cardiff has it all and more this summer. From a night at the museum to street food hotspots, music festivals at the castle to our very own Cardiff Bay Beach! Look no further to find the must-do's for this Summer in Cardiff.

 

Capital FM Cardiff Bay Beach: 20th July - 1st September)

From July 20th Capital FM will return to the Roald Dahl Plass in Cardiff Bay to host 6 weeks of beachy fun! A family-friendly and free entry event, the Capital FM Cardiff Bay Beach sees the Roald Dahl Plass transform into a giant, sandy beach with a variety of rides and games to be enjoyed by everyone! See the Bay as you've never seen it before when you take a ride on the giant wheel, enjoy a range of flavoursome food and quality drinks in front of some live entertainment. 

 

Cardiff Open Air Theatre Festival: 14th July / 15th July / 27th July / 28th July 

The Cardiff Open Air Theatre Festival  is the largest open air theatre outside of London! Taking place in Sophia Gardens, the open air theatre has the luxury of undercover seating (you never can trust that Welsh weather, eh?) a fully stocked festival bar and onsite catering. Sing-a-long to Grease, do the Time Warp at the Rocky Horror Picture Show, dive into the world of Disney with The Little Mermaid and bask in the work of Shakespeare with A Midsummer's Night Dream. 

 

The Big Cheese: 26th July - 28th July

Just a short train ride away from the capital city is Caerphilly. Caerphilly is home to the second biggest castle in Britain and more notably, home to The Big Cheese! A free-entry festival dedicated to celebrating all things cheesy, morning until evening over the course of an entire weekend. Described as a "food lovers paradise" this festival brings together local and regional Welsh food producers with three HUGE food halls to explore, a dedicated cheese market and multiple street food vendors serving up everything from noodles to crepes to "alternative" dishes. You just have to brie there!

 

Bike Ride Around One of Cardiff's Picturesque Parks

Don't waste a sunny day in the capital city, they're hard to come by! Instead hire a bike using the Next Bike app and take a relaxing bike ride around one of Cardiff's picturesque parks. Take a lap around Roath Park's lake, watch a boat race and enjoy a picnic on the grass! Whether you're looking for some alone time or a day out with friends, this day out is sure to be cheap, cheerful and relaxing. 

Cardiff students get 30 minutes of every trip for free with Next Bike with annual membership, you can find more information on this here

 

AC Milan V Manchester United: August 3rd

The Principality Stadium will host AC Milan and Manchester United on August 3rd in an International Champions Cup game. Tickets start from just £30.0 and you can purchase these here. Jobshop are also giving you the opportunity to work the game in the stadium - who knows who you could meet?!

You can find out more information on working with Jobshop here

 

Give It A Go: 20th July - 1st August 

There's always something exciting to do with Give It a Go! Take a look at our What's On page and see what's on offer with Give It a Go, from day trips to Glastonbury, Oxford and Bath to a trip down to the remarkable Rhossili beach or take a walk around some waterfalls. There's always something active, exciting and sociable happening with Give It a Go - a great and affordable way to meet new people and explore new places.

Tickets can be purchased directly through our website but don't forget to read the T&Cs and FAQs!

 

Pride Cymru's Big Weekend: August Bank Holiday Weekend

Wildly colourful and utterly unforgettable. Celebrate with Pride Cymru and 50,000 expected Pride goers as they take to the streets of Cardiff to celebrate the LGBTQ+ community with a mile long parade. Pride Cymru do request that you sign up to the parade via their website should you wish to take part. Enjoy four stages of entertainment from music to comedy and more, sample some quality street food but not before you've ridden the funfair rides! A cabaret, a family area with it's very own dog show, community markets and more can all be found at Pride Cymru's Big Weekend.

Check out the Pride Cymru website for more information on the entertainment line-up! 

 

The Student Union is open 24 hours over the summer with some restrictions, you can find more information on our opening times here.


Aros yng Nghaerdydd?

 

Mae’r ddinas yn lle cyffrous i fod dros yr haf. Anghofia traethau Bali a’r dinasoedd Ewropeaidd hardd, mae Caerdydd yn cynnig hyn i gyd a mwy. Rhwng noson yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, llefydd bwyd stryd, gwyliau cerdd yn y castell a’n traeth ym Mae Caerdydd! Peidiwch ag edrych dim pellach ar gyfer digwyddiadau’r Haf yma yng Nghaerdydd.

Traeth Bae Caerdydd Capital FM: 20fed Gorffennaf - 1af Medi

O 20fed Gorffennaf bydd Capital FM yn dychwelyd i Roald Dahl Plass ym Mae Caerdydd i gynnal hwyl yr haf am 6 wythnos! Mae Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn ddigwyddiad addas i’r teulu i gyd ac mae’n rhad ac am ddim! Mae’r Roald Dahl Plass yn cael ei weddnewid i draeth tywodlyd anferthol gydag amrywiaeth o reidiau a gemau i gael eu mwynhau gan bawb! Profwch y Bae mewn ffordd hollol newydd wrth fwynhau’r golygfeydd ar yr olwyn fawr, mwynhau amrywiaeth eang o fwydydd blasus a diodydd safonol o flaen miwsig byw.

Gwyl Theatr Awyr Agored Caerdydd: 14eg Gorffennaf / 15fed Gorffennaf / 27ain Gorffennaf / 28ain Gorffennaf

Gwyl Theatr Awyr Agored Caerdydd yw’r theatr awyr agored fwyaf y tu allan i Lundain! Yn digwydd yng Ngerddi Sophia, mae gan y theatr awyr agored eisteddle dan do (rhag ofn i chi wlychu yn y glaw os bydd hi’n bwrw!) bar gwerth chweil a bwyd blasus. Cyd gannwch i Grease, dawnsiwch y Time Warp i’r Rocky Horror Picture Show, plymiwch i fyd Disney gyda The Little Mermaid neu gwerthfawrogwch waith Shakespeare gyda Breuddwyd Nos Wyl Ifan.

The Big Cheese: 26ain Gorffennaf – 28ain Gorffennaf

Dydi Caerffili yn ddim ond nepell i ffwrdd o’r Brif ddinas ar y trên. Mae Caerffili yn gartref i ail gastell mwyaf y DU ac yn fwy pwysig fyth, yn gartref i The Big Cheese! Mae’n wyl rad ac am ddim o fore tan nos gydag un bwriad yn unig - dathlu popeth yn ymwneud â chaws am benwythnos cyfan! Mae’r wyl hon, a ddisgrifir fel ‘paradwys i’r rhai sy’n mwynhau eu bwyd’, yn dod a bwyd lleol a rhanbarthol Cymreig gyda tair neuadd fwyd ANFERTHOL, marchnad gaws a llwyth o gwmnïau arwylo bwyd stryd yn cynnig bob dim boed yn nwdls, crempogau neu fwyd amgen. Mae’n werth mynd!

Ewch ar Feic o Amgylch un o Barciau Prydferth Caerdydd

Peidiwch â gwastraffu diwrnod braf o haf yn y brif ddinas, maen nhw’n brin! Llogwch feic yn lle gan ddefnyddio ap Next Bike ac ewch ar daith hamddenol o amgylch rhai o barciau hardd Caerdydd. Ewch o amgylch Park y Rhath, gwyliwch ras gychod a mwynhewch bicnic ar y gwair! Os ydych chi’n edrych am amser ar ben eich hun neu gyda ffrindiau, mae’r diwrnod hwn yn siwr o fod yn rhad, hwyl a hamddenol.

Mae myfyrwyr Caerdydd yn cael 30 munud o bob taith gyda Next Bike gydag aelodaeth flynyddol, gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ar hyn yma.

AC Milan V Manceinion Unedig: 3ydd Awst

Cynhelir gêm AC Milan a Manceinion Unedig yng Nghwpan Pencampwyr Rhyngwladol ar y 3ydd Awst yn Stadiwm Principality. Mae tocynnau yn dechrau o £30.00 yn unig a gallwch eu prynu yma. Mae’r Siopswyddi hefyd yn rhoi’r cyfle i chi weithio yn y Stadiwm yn ystod y gêm - pwy wyr pwy ddewch chi ar eu traws?!

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ar weithio i’r Siopswyddi yma.

Rho Gynnig Arni: 20fed Gorffennaf - 1af Awst

Mae yna wastad rhywbeth cyffrous i’w wneud gyda Rho Gynnig Arni! Cymrwch olwg ar ein tudalen digwyddiadau i weld beth sydd ar gael gyda Rho Gynnig Arni, goed yn daith diwrnod i Glastonbury, Rhydychen a Chaerfaddon neu yn daith i draeth Rhossili neu fynd am dro o amgylch rhaeadrau godidog. Mae ‘na wastad rhywbeth ymarferol, cyffrous a chymdeithasol yn digwydd gyda Rho Gynnig Arni - ffordd wych a fforddiadwy i gwrdd â phobl newydd a darganfod llefydd newydd.

Gellir prynu tocynnau yn uniongyrchol ar ein gwefan ond peidiwch ag anghofio darllen y telerau ac amodau a’r cwestiynau cyffredin!

Penwythnos Mawr Pride Cymru: Penwythnos Gwyl y Banc Awst

Yn lliwgar ac yn llachar. Dathlwch gyda Pride Cymru a 50,000 o gyfranogwyr eraill wrth iddynt hawlio strydoedd Caerdydd i ddathlu’r gymuned LGBTQ+ gyda gorymdaith milltir o hyd. Mae Pride Cymru yn gofyn i chi gofrestru ar eu gwefan os hoffech fod yn rhan o hwyl yr orymdaith. Profwch bedwar cam o adloniant yn cynnwys miwsig, comedi a mwy, mwynhewch fywyd stryd safonol , ond dim cyn i chi gael tro ar y chwyrligwgan! Bydd cabare, ardal deuluol gyda’i sioe gwn bersonol, marchnadoedd cymunedol a mwy i gyd ar gael ym Mhenwythnos Mawr Pride Cymru.

Edrychwch ar wefan Pride Cymru am fwy o wybodaeth ar drefn yr adloniant!

Mae Undeb y Myfyrwyr ar agor am 24 awr dros yr haf gyda rhai cyfyngiadau, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar ein hamseroedd agor yma.