Statement on BEM Officer and future representation | Datganiad am y Swyddog CLlE a chynrychiolaeth y

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Last week, the Students’ Union Elected Officer team made a statement on the recent racial injustice, which can be found here

The fight against racism does not end with a statement, the Students’ Union Elected Officer team are continuing to address and tackle racism that exists on campus and in wider society.

This has included: 

  • Seeking extenuating circumstances for black students currently affected by the racial injustice 
  • Lobbying for BAME counselling support services  
  • Joint work with leaders of equality, diversity and inclusion activity to highlight current support measures and activity taking place  
  • Continue to uplift the voices of those with lived experiences by sharing stories and information  

This week, Cindy Ikie has resigned from the position of Black and Ethnic Minorities Officer (19-20) to focus on her wellbeing and studies, you can read her full statement below.  

In response to this resignation, Jackie Yip Students’ Union President says: 

The fight against racism does not end with a statement, the Students’ Union Elected Officer team are continuing to address and tackle racism that exists on campus and in wider society.

“On behalf of Cardiff University Students’ Union, we would like to thank Cindy for her wonderful contribution as Black and Ethnic Minorities Students Officer. She had made a mammoth contribution during her time in office and we admire the honesty and passion she brought to the role.” 

The current Elected Officer terms end on the 30th June, with new Elected Officers taking on those roles to represent students in the following academic year. The position of Black and Ethnic Minority Officer 20-21 is currently vacant with a by-election due to take place in Autumn. 

Tomos Evans, Students’ Union President-elect will take on the responsibilities of the interim BEM position across the summer months, continuing the work of campaigns, working with societies and students with lived experiences to take a leading role in supporting the next steps of this movement.  

Tomos Evans says:  

“The Students’ Union stands and will always stand with the Black Lives Matter movement and we will continue to raise the voices of our black students at every level. Recent events have only further highlighted the injustices that are at play within Higher Education in the UK and we as your Students’ Union are committed to calling out institutional racism wherever we see it, whether that be within the curriculum or on a sports field or in Y Plas. I hope to keep having frank conversations with our black students as well as the wider University on how we can improve. And implement changes wherever possible.” 

Statement from Cindy Ikie: 

“Caring for myself is not self-indulgence. It is self-preservation, and that is an act of political warfare” – Audre Lorde 

Black people have long endured adversity, long hours of work that is done at ten times the work rate and quality than that of their peers, and brutality in all its forms. Today, I hand in my resignation from my post as BEM Officer of Cardiff University Students’ Union, because Black students, of which I am one, can’t breathe.

In my time in office, I have held a number of events directly for Black students. I recognised the importance of serving the Black community with a particular focus. I tackled first the lack of welfare and nurturing towards Black students, with events such as ‘Black-Out the Stigma’ a workshop to temporarily ameliorate the lack of addressing Black specific mental health and wellbeing and ‘Viva Blackademia: Black and Brilliant’ in collaboration with the African Caribbean Society, to provide much needed Black academic role models. I have won thousands of pounds for ‘The Gethnic Project’ which is a project to amplify, support and celebrate Black students and Ethnic Minority students, this will now be waiting to empower the next BEM Officer. I spoke out tirelessly about systemic failures and I educated empathetically. I have given counsel, been a good friend and confidant. 

I do not resign with fear or regret of any kind. Rather, I resign as a conscious act of self-care against the continual cycle of distraction of racism from my desire to express my elaborate and delicately excellent intellect in the biological sciences. I stand tall as an African giant amongst the small-minded who seek to muffle the voices of proactive and vocal Black people. I stand strong against the ivory towers that have implanted themselves into the indoctrinated hearts and minds of those who can be equalled to ‘zombies’ as Fela Kuti would call them. I still, Black students, stand with you. 

There is a time and a season for everything. Now is the season that I spread my wings and take to my own personal dreams, in peace, because I helped to create a small corner of peace in which Black students might find the power of their voices and thrive. And build, and make yourselves visible, make people empathise with you, make people join in dialogue with you. Do so as a collective, there is true power in numbers. I have seen this come to fruition of late. I encourage you to feel free to express yourself and be confident that you are worth listening to. Your experience is like no other, it exists in a time that is tailored to keep you oppressed. Tell your stories.

I believe that I have encouraged the politically inactive, to wake up and speak up. I am proud to say that I am honoured by many and dishonoured by few. I wish you all the very best that life has to offer. I pray for better days to come. I am committed to living my life to the fullest, and announcing to all, that my battle is won.

Best wishes

Cindy

Ex-BEM Officer Cardiff University Students' Union 


Datganiad am y Swyddog CLlE a chynrychiolaeth yn y dyfodol

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd tîm Swyddogion Etholedig Undeb y Myfyrwyr ddatganiad ar yr anghyfiawnder hiliol diweddar, sydd i’w weld yma.
Nid yw'r frwydr yn erbyn hiliaeth yn gorffen gyda datganiad; mae tîm Swyddogion Etholedig Undeb y Myfyrwyr yn parhau i fynd i'r afael â hiliaeth sy'n bodoli ar y campws ac yn y gymdeithas ehangach.

Mae hyn wedi cynnwys:

•    Ceisio amgylchiadau esgusodol i fyfyrwyr croenddu y mae'r anghyfiawnder hiliol yn effeithio arnynt ar hyn o bryd 
•    Lobïo dros gael gwasanaethau cymorth cwnsela CLlE  
•    Cydweithio ag arweinwyr gweithgaredd cydraddoldeb, amrywioldeb a chynhwysiant i dynnu sylw at fesurau cymorth a gweithgaredd sy'n digwydd ar hyn o bryd.  
•    Parhau i amlygu lleisiau'r rhai sydd â phrofiadau o fywyd, trwy rannu straeon a gwybodaeth  

Yr wythnos hon, mae Cindy Ikie wedi ymddiswyddo o rôl Swyddog Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig (19-20) i ganolbwyntio ar ei llesiant a’i hastudiaethau; gallwch ddarllen ei datganiad llawn isod.

Mewn ymateb i'r ymddiswyddiad hwn, meddai Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Jackie Yip:

 “Ar ran Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, hoffem ddiolch i Cindy am ei chyfraniad rhyfeddol fel Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig. Roedd hi wedi gwneud cyfraniad enfawr yn ystod ei chyfnod yn y swydd ac rydym yn edmygu'r gonestrwydd a'r angerdd a roddodd i’r rôl."
Daw cyfnod y Swyddogion Etholedig cyfredol i ben ar 30 Mehefin, gyda Swyddogion Etholedig newydd yn ymgymryd â'r rolau hynny i gynrychioli myfyrwyr yn y flwyddyn academaidd nesaf. Mae rôl y Swyddog Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig 20-21 yn wag ar hyn o bryd ac rydym yn bwriadu cynnal isetholiad yn yr Hydref.

Bydd Tomos Evans, Llywydd Etholedig Undeb y Myfyrwyr yn ysgwyddo cyfrifoldebau’r Swyddog CLlE dros-dro yn ystod misoedd yr haf, gan barhau â gwaith ar ymgyrchoedd Bydd yn gweithio gyda chymdeithasau a myfyrwyr sydd â phrofiadau o fywyd i chwarae rhan flaenllaw wrth gynorthwyo camau nesaf y mudiad hwn.

Meddai Tomos Evans:

“Mae Undeb y Myfyrwyr yn sefyll, a bydd bob amser yn sefyll, gyda’r mudiad Mae Bywydau Duon o Bwys, a byddwn yn parhau i amlygu lleisiau ein myfyrwyr croenddu ar bob lefel. Nid yw digwyddiadau diweddar ond wedi tynnu sylw pellach at yr anghyfiawnderau sy'n bodoli o fewn Addysg Uwch yn y DU, ac rydym ni fel eich Undeb Myfyrwyr wedi ymrwymo i herio hiliaeth sefydliadol ble bynnag yr ydym yn ei weld, boed hynny o fewn y cwricwlwm neu ar ein meysydd chwaraeon neu yn Y Plas. Rwy'n gobeithio parhau i gael sgyrsiau gonest gyda'n myfyrwyr croenddu yn ogystal â'r Brifysgol yn ehangach ynghylch sut y gallwn wella. Hyn, ynghyd â gweithredu newidiadau lle bynnag y bo modd gwneud hynny.”

Datganiad gan Cindy Ikie:

“Nid hunanfoddhad yw gofalu amdanaf fy hun. Hunan-gynhaliaeth ydyw, ac mae honno’n weithred o ryfela gwleidyddol ” - Audre Lorde

Mae pobl groenddu wedi dioddef ers blynyddoedd lawer; oriau hir o waith sy’n cael ei wneud ddeg gwaith cyflymach ac o well ansawdd nag ymdrechion eu cyfoedion, ynghyd â phob math o greulondeb. Heddiw, cyflwynaf fy ymddiswyddiad o fy rôl fel Swyddog CLlE Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, oherwydd ni all myfyrwyr Croenddu anadlu, ac rydw i’n un ohonynt.

Yn fy amser yn y swydd, rwyf wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau yn uniongyrchol ar gyfer myfyrwyr Croenddu. Roeddwn i’n cydnabod pwysigrwydd gwasanaethu'r gymuned Groenddu gyda ffocws penodol. Ymdriniais yn gyntaf â'r diffyg lles a chymorth ar gyfer myfyrwyr Croenddu, gyda digwyddiadau fel 'Black-Out the Stigma' - gweithdy oedd â’r nod o leddfu dros-dro’r ffaith bod diffyg o ran mynd i'r afael ag iechyd meddwl a llesiant penodol ar gyfer pobl Groenddu a 'Viva Blackademia: Black and Brilliant’ mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Affricanaidd Garibïaidd, er mwyn darparu modelau rôl academaidd Croenddu roedd mawr eu hangen. Rwyf wedi sicrhau miloedd o bunnoedd ar gyfer 'The Gethnic Project' sy'n brosiect i ymhelaethu, cefnogi a dathlu myfyrwyr Croenddu a myfyrwyr o gefndir Lleiafrifoedd Ethnig; bydd yr arian yma nawr yn aros i rymuso'r Swyddog CLlE nesaf. Siaradais yn ddiflino am fethiannau systemig, ac es i ati i addysgu’n empathetig. Rwyf wedi cynnig cyngor, wedi bod yn ffrind da ac yn rhywun y gall pobl ymddiried ynddi.

Nid wyf yn ymddiswyddo gydag ofn na gofid o unrhyw fath. Yn hytrach, rwyf yn ymddiswyddo fel gweithred ymwybodol o hunanofal yn erbyn y cylch parhaus o hiliaeth oedd yn tarfu ar fy awydd i fynegi fy neallusrwydd cywrain a chain yn y gwyddorau biolegol. Rwy’n sefyll yn dal fel cawr o Affrica ymhlith y rhai cul eu meddwl sy’n ceisio mygu lleisiau pobl Groenddu groch a rhagweithiol. Rwy'n sefyll yn gryf yn erbyn y tyrau ifori sydd wedi mewnblannu eu hunain i galonnau a meddyliau wedi’u trwytho’r rhai sydd ddim mwy na 'zombies' fel y byddai Fela Kuti yn eu galw. Fyfyrwyr Croenddu, dwi’n dal i sefyll gyda chi.

Mae amser a thymor i bopeth. Nawr yw'r amser i mi ledu fy adenydd a dilyn fy mreuddwydion personol fy hun, mewn heddwch, oherwydd rwyf wedi helpu i greu cornel fach o heddwch lle gall myfyrwyr Croenddu ddod o hyd i rym eu lleisiau a ffynnu. Hyn ynghyd ag adeiladu, a gwneud eich hunain yn weladwy, gwneud i bobl gydymdeimlo â chi a gwneud i bobl ymuno mewn deialog gyda chi. Gwnewch hynny ar y cyd; mae gwir bwer mewn niferoedd. Rwyf wedi gweld hyn yn dwyn ffrwyth yn ddiweddar. Rwy’n eich annog i deimlo’n rhydd i fynegi eich hun a bod yn hyderus eich bod yn werth gwrando arnoch. Mae eich profiad chi’n wahanol i brofiad unrhyw un arall; mae'n bodoli mewn amser sydd wedi'i deilwra i'ch cadw dan ormes. Adroddwch eich straeon.

Credaf fy mod wedi annog y rhai sydd heb ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, i ddeffro a chodi eu lleisiau. Rwy’n falch o ddweud fy mod yn cael fy anrhydeddu, gan lawer ac mai dim ond ychydig sydd ddim yn fy anrhydeddu. Rwy'n dymuno'r gorau sydd gan fywyd i'w gynnig i chi. Rwy'n gweddïo am ddyddiau gwell i ddod. Rwyf wedi ymrwymo i fyw fy mywyd i'r eithaf, a chyhoeddi i bawb, bod fy mrwydr wedi cael ei hennill.

Cofion gorau

Cindy

Cyn-Swyddog CLlE, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.