Statement: Supporting #GoldOccupy | Datganiad: Cefnogi #GoldOccupy

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

 “Cardiff students stand in solidarity with #GoldOccupy"

A statement from your Students' Union President and Vice President Welfare.

It's the 57th day that students from Goldsmiths University have been in occupation in Deptford Town Hall, standing against the institutional racism that Black and Ethnic Minority (BME) students face on a daily basis. 

Racism is real, racism is deep, and racism is widespread in the educational systems we are in. This is the legacy of colonialism and oppression that started centuries ago and we are still seeing it today in different forms. We have heard many stories of racism and microaggressions from our own Cardiff BME students and we have seen hate crimes committed against them. This reality is not unique to Cardiff or Goldsmiths, it’s the daily reality in most of the institutions up and down the country.

Enough is enough, the needs of BME students need to be heard at all levels whether in decolonising the curriculum, through anti-racism education, fighting the Black Attainment Gap, having a BME-specific mental health strategy, having better BME representation of staff, and championing black history all year round.

We indeed campaign for the same vision!

Solidarity with the Goldsmiths Anti-Racist Action, and the ongoing occupation.


Find out more

Read their manifesto 
Sign their petition 
Share your endorsement 


Fadhila A. Al Dhahouri, Students’ Union President
Amr Alwishah, Vice President Welfare and Campaigns
Cardiff University Students’ Union”

 


“Mae myfyrwyr Caerdydd yn sefyll mewn undod â #GoldOccupy”

Datganiad gan eich Llywydd yn Undeb y Myfyrwyr a’ch Is-lywydd Lles.

Heddiw yw’r 57fed diwrnod ers i fyfyrwyr Prifysgol Goldsmiths feddiannu Neuadd y Dref Deptford, er mwyn gwneud safiad yn erbyn yr hiliaeth sefydliadol y mae myfyrwyr Duon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME - Black and Ethnic Minority) yn ei wynebu yn ddyddiol.

Mae hiliaeth yn bodoli, mae hiliaeth yn eang, ac mae hiliaeth wedi ei drwytho yn ein systemau addysg. Dyma ganlyniad gwladychiaeth a gorthrwm a ddechreuodd ganrifoedd yn ôl ac mae’n dal yn bodoli heddiw mewn ffurfiau gwahanol. Rydyn ni wedi clywed sawl stori o hiliaeth ac ymosodedd micro gan ein myfyrwyr BME yng Nghaerdydd ac rydyn ni wedi gweld troseddau casineb yn cael eu cyflawni yn eu herbyn. Nid yw’r realiti hwn wedi ei gyfyngu i Gaerdydd a Goldsmiths, mae’n realiti dyddiol ym mwyafrif o sefydliadau ar hyd a lled y wlad.

Digon yw digon, mae angen i anghenion myfyrwyr BME gael eu clywed ar bob lefel boed yn dad-drefedigaethu'r cwricwlwm, drwy addysg gwrth-hiliaeth, brwydro yn erbyn y Bwlch Cyrhaeddiad Myfyrwyr Duon, cael strategaeth iechyd meddwl penodol ar gyfer unigolion BME, cael gwell cynrychiolaeth o staff BME, a hyrwyddo hanes pobl dduon drwy gydol y flwyddyn.

Rydyn ni hefyd yn ymgyrchu dros yr un weledigaeth!

Undod gyda Gweithredoedd Gwrth-hiliol Goldsmiths, a’r feddiannaeth sy’n parhau.


Rhagor o wybodaeth

Darllenwch eu maniffesto 
Arwyddwch eu deiseb 
Rhannwch eich cymeradwyaeth


Fadhila A. Al Dhahouri, Llywydd Undeb y Myfyrwyr
Amr Alwishah, Is-lywydd Lles ac Ymgyrchoedd
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.