Log in

Rate your Student Housing | Eich barn ar eich Ty Myfyrwyr

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

A message from your VP Welfare:

I’m sure you have all heard of housing and letting agent horror stories from friends, peers, and seen them posted in Facebook groups – perhaps you’ve been unlucky yourself. One of my top priorities this year as Vice President Welfare is to hit back at the dodgy letting agents and landlords, and subpar housing.

One of my top priorities this year as Vice President Welfare is to hit back at the dodgy letting agents and landlords, and subpar housing.

Ideally before signing for an accommodation, every student should be able to make an educated choice on which letting agent to sign through, and Cardiff University Students’ Union has launched an accommodation review in response. This is a really important first step that will allow students to see reviews for a range of topics including deposit disputes, damp and mould, hidden charges, customer service, and the overall rating students have given from their experience.

To be able to offer this we need your help so that we capture enough data that will show some meaningful trends. Have you had a great experience or a really awful one? Two minutes of your time to do the survey will make a massive impact on future students, as well as show up the repeatedly bad offenders.

Click here for the English survey

Click here for the survey in Welsh

Make sure to share the survey with your flatmates too!


Neges gan eich IL Lles:

Dwi’n siwr eich bod chi i gyd wedi clywed am straeon erchyll am dai neu asiantaethau tai gan eich ffrindiau, neu wedi’u gweld nhw ar grwpiau Facebook – efallai eich bod chi wedi bod yn anlwcus eich hunan. Un o’m mhrif flaenoriaethau fel Is Lywydd Lles eleni yw taro’n ôl yn erbyn yr asiantau gosod a landlordiaid amheus, a thai nad ydynt yn cyrraedd safon.

Un o’m mhrif flaenoriaethau fel Is Lywydd Lles eleni yw taro’n ôl yn erbyn yr asiantau gosod a landlordiaid amheus, a thai nad ydynt yn cyrraedd safon.

Yn ddelfrydol, cyn llofnodi ar gyfer llety, dylai pob myfyriwr allu gwneud dewis ar ba asiant gosod i fynd atynt, ac mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi lansio adolygiad llety mewn ymateb i hyn. Mae hwn yn gam cyntaf pwysig a fydd yn galluogi myfyrwyr i weld adolygiadau ar gyfer amrywiaeth o bynciau gan gynnwys anghydfodau blaendal, lleithder a llwydni, costau cudd, gwasanaeth cwsmeriaid, a’r boddhad cyffredinol y mae myfyrwyr yn ei roi am eu profiadau.

Er mwyn gallu cynnig hyn mae angen eich help fel ein bod yn gallu casglu digon o ddata a fydd yn dangos tueddiadau. Ydych chi wedi cael profiad gwych neu un wirioneddol ofnadwy? Bydd dau munud o’ch amser yn llenwi’r arolwg yn cael effaith enfawr ar fyfyrwyr y dyfodol, yn ogystal â dangos troseddwyr drwg dro ar ôl tro.

Cliciwch yma ar gyfer ar arolwg Saesneg

Cliciwch yma ar gyfer yr arolwg Cymraeg

Rhannwch yr arolwg gyda’ch ffrindiau hefyd!

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.