Log in

Policy Update | Diweddariad Polisi

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

On 11th December 2018 a motion was submitted to student senate by Julia Rooke, International Students’ Officer, mandating the Students’ Union to support the People’s Vote campaign.  The motion was passed by the Student Senators who attended and is now in force. 

The People’s Vote campaign calls upon the UK government to give the British people a vote on the Brexit deal now that the government’s negotiations with the European Union have concluded. The campaign is being supported by politicians from across the political spectrum, Leave and Remain voters and by a diverse group of organisations including the Royal College of GPs, the British Youth Council and Students’ Unions’ across the UK. 

“In light of this new policy, the Students’ Union will be supporting the call for the British people to be given a say on the facts of the Brexit deal. The proposed future relationship with Europe will shape the future of students and universities for decades. We will be lobbying specifically for protection of the future of the Erasmus+ study abroad programme, European funding, collaboration for postgraduate research, the status of EU students and of EU citizens working at our University.  

The policy does not ask students to either accept or reject the deal should a People’s Vote take place, but we believe it is important that students get to make that choice in the first place. 

We commend the personal support Vice-Chancellor Professor Colin Riordan has given to the People’s Vote campaign, but we call upon him to use his influence as Vice-Chancellor of a leading university to push for this across Wales and the wider UK 

For those students who wish to get involved with securing a People’s Vote for us all, we will be announcing opportunities to lobby your political representatives and support the campaign in the new year.

We respect the variety of opinions that there are on this topic and invite any students with questions about this new mandate to get in touch.”

The Sabbatical Officer Team 

Do you want to write to your MP?

From the future of the ERASMUS programme, to the status of EU students and staff and the European research funding and collaboration which many postgraduates and academics rely on, the nature of the government's proposed Brexit plan matters hugely for students. 

You have a democratic right to make your views known to your elected representatives. If you would like to ask your MP to support a People's Vote for us all, you can send them an email here. The page contains suggested text, but you can personalise this if you wish. If your home address is different to your term-time address, you can write to both of your MPs if you want to.

Student Senate 

Student Senate is the policy-making body of the Students’ Union, ensuring the Students’ Union works to reflect the values and ideals of the student body. All Cardiff University students are eligible to nominate themselves to take up a seat as a Senator to represent their peers and help lead the Union forward. The 2018-19 Student Senators were elected in a cross-campus ballot in October and will hold their positions until the end of this academic year. 

Students can submit ideas online at cardiffstudents.com/ideas. Ideas submitted can then be ‘up voted’ or ‘down voted’ by students and once an idea reaches 50 votes, it will be taken to Student Senate for discussion. 

Submit an idea


Ar y 11eg o Ragfur 2018 cyflwynwyd cynnig i Senedd y Myfyrwyr gan Julia Rooke, Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol, yn mandadu Undeb y Myfyrwyr i gefnogi ymgyrch Pleidlais y Bobl.  Pasiwyd y cynnig gan y Seneddwyr Myfyrwyr a fynychodd ac mae bellach mewn grym.

Mae ymgyrch Pleidlais y Bobl yn galw ar lywodraeth y DU i roi pleidlais i boblogaeth Prydain ar gytundeb Brexit, ers i drafodaethau’r llywodraeth gyda’r Undeb Ewropeaidd gael eu cwblhau. Mae’r ymgyrch yn cael ei gefnogi gan wleidyddion ar draws y sbectrwm gwleidyddol, pleidleiswyr o blaid Gadael ac o blaid Aros a gan grwp amrywiol o sefydliadau yn cynnwys Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Cyngor Ieuenctid Prydain ac undebau myfyrwyr ar draws y DU.

“O ganlyniad i’r polisi newydd hwn, bydd Undeb y Myfyrwyr yn cefnogi’r galw i bobl Prydain gael rhoi eu barn ar ffeithiau cytundeb Brexit. Bydd perthynas dyfodol arfaethedig gydag Ewrop yn siapio dyfodol myfyrwyr a phrifysgolion am ddegawdau. Fe fyddwn yn lobio yn benodol ar gyfer diogelwch dyfodol y rhaglen astudio dramor Erasmus+, ariannu Ewropeaidd, cydweithio ar gyfer ymchwil ôl-raddedig, statws myfyrwyr yr UE a dinasyddion yr UE sy’n gweithio yn ein Prifysgol. 

Nid yw’r polisi yn gofyn i fyfyrwyr i dderbyn na gwrthod y cytundeb pe byddai Pleidlais y Bobl yn digwydd, ond rydym yn credu ei fod yn bwysig i fyfyrwyr gael gwneud y penderfyniad hwnnw.

Hoffem ganmol y gefnogaeth bersonol y mae Yr Athro Is-ganghellor Colin Riordan  wedi ei ddangos i ymgyrch Pleidlais y Bobl. Ond rydym yn galw arno i ddefnyddio ei ddylanwad, fel Is-ganghellor Prifysgol sy’n arwain, i wthio ar gyfer hyn ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig ehangach.

I’r myfyrwyr hynny a hoffai gymryd rhan yn sicrhau Pleidlais y Bobl i ni gyd, fe fyddwn yn cyhoeddi cyfleoedd i lobio eich cynrychiolwyr gwleidyddol a chefnogi’r ymgyrch yn y flwyddyn newydd.”

Y Tîm Swyddogion Sabothol

Senedd Myfyrwyr 

Senedd y Myfyrwyr yw corff gwneud polisi Undeb y Myfyrwyr, yn sicrhau fod yr Undeb yn gweithio i adlewyrchu gwerthoedd a delfrydau corff y myfyrwyr. Mae bob myfyriwr Prifysgol Caerdydd yn gymwys i enwebu eu hunain i gymryd sedd fel seneddwr i gynrychioli eu cyfoedion a helpu arwain yr Undeb. Etholwyd Seneddwyr Myfyrwyr 2018-19 mewn pleidlais ar draws y campws ym mis Hydref ac fe fyddant yn parhau yn eu swyddi hyd nes diwedd y flwyddyn academaidd.

Gall myfyrwyr gyflwyno syniadau ar-lein ar cardiffstudents.com/ideas. Gall syniadau gael pleidleisiau o blaid ac yn erbyn gan fyfyrwyr ac unwaith y bydd syniad yn cyrraedd 50 pleidlais, caiff ei gymryd i Senedd y Myfyrwyr i gael ei drafod.

Cyflwyno syniad

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.