Log in

Notice of Referendum | Hysbysiad o Refferendwm

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

In accordance with Article 18.1.1 of the Union’s Memorandum & Articles of Association: “A Referendum may be called on any issue by: 18.1.1 a resolution of the Trustees”, a referendum will be held on the question ‘Should Cardiff University Students’ Union actively support UCU in the current industrial dispute around pensions?’

Voting will open on the 17/04/18 at 09:00 and will close 20/04/18 at 17:00 during which time all students will have the opportunity to vote ‘Yes’ or ‘No’.

A referendum debate will be held in the Great Hall at 18/04/18 18:00. All students are welcome to attend and participate in the discussions or simply listen to the arguments in order to form an opinion.

As this is a student-led process it is up to those who are in favour and those who are against this proposal to get together and organise a campaign to put their point of view across. If you would like to participate in campaigning on this issue (whether that’s for the Yes or No side) you can register your interest to be involved in some way here.

By signing up you are not committing to anything at this stage but it’s an easy way for you to get in touch with other like-minded students who want to start building a case for or against this proposal.

If you have any questions, please get in touch via Democracy@cardiff.ac.uk

Read the statement from the sabbatical officer team on the referendum here


Hysbysiad o Refferendwm

Yn unol ag Erthygl 18.1.1 o Femorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu’r Undeb: “Gellir galw Refferendwm ar unrhyw fater drwy: 18.1.1 penderfyniad yr Ymddiriedolwyr”, bydd refferendwm yn cael ei chynnal ar y cwestiwn ‘A ddylai Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gefnogi UCU â'i anghydfod diwydiannol presennol dros bensiynau?’

Bydd y bleidlais yn agor ar 17/04/18 am 09:00 ac yn cau ar 20/04/18 am 17:00. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd cyfle gan bob myfyriwr i bleidleisio ‘Dylai’ neu ‘Na ddylai’.

Bydd dadl ynglyn â'r refferendwm yn cael ei chynnal yn y Neuadd Fawr ar 18/04/18 am 18:00. Mae croeso i bob myfyriwr i fynychu a chymryd rhan yn y trafod neu i wrando ar y dadleuon er mwyn ffurfio barn.

Gan fod hyn yn broses dan arweiniad myfyrwyr, cyfrifoldeb y rheiny sydd o blaid a’r rheiny sydd yn erbyn y cynnig hwn yw dod ynghyd a threfnu ymgyrch i fynegi eich barn. Os hoffech ymuno â'r ymgyrchu (boed hynny dros bleidlais Dylai neu Na ddylai) cewch gofrestru eich diddordeb i gymryd rhan yma.

Wrth gofrestru, ni fyddwch yn ymrwymo i unrhyw beth ar yr adeg hon ond mae’n ffordd hawdd o gysylltu â myfyrwyr â meddylfryd tebyg sydd am ddechrau datblygu achos o blaid neu yn erbyn y cynnig hwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch Democracy@caerdydd.ac.uk

Darllenwch y datganiad gan dîm y swyddogion sabothol ar y refferendwm yma

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.