Log in

Notice of Nominations 2017-18 | Hysbysiad o Enwebiadau 2017-18

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

All students at Cardiff University are members of the Students’ Union. As such, you have a democratic right to influence the issues the Students’ Union works on and contribute to the way it represents you to the University and wider community.

We are a democratic and student led organisation which means that student representatives are elected every year to act on behalf of, and in the interest of the student body. 

Find out more about the Elections

Nominations for the following positions have opened:  

Full-Time roles (Sabbatical Trustees)

Part-Time roles (Campaign Officers)

All part-time job descriptions will be uploaded soon.

Find out more details about the roles

Why should I get involved?

Students' Unions exists as a result of students getting together to create organisations that look after your interests in different ways: by being your voice to the university, by putting on activities and entertainment and by looking after your welfare.

If you think you'd like to be part of the group that helps drive this kind of work forward in some way, then this is absolutely for you!

Who is eligible?

Every single student at Cardiff University. The more diverse members of these representative groups are the better placed they will be at representing students of all backgrounds, nationalities, degree programs and modes of study.

Nominations

Open: 12:00 Friday 24 November 2017

Close: 12:00 Tuesday 30 January 2018

Submit your nomination via the link provided, log into the website, and select the position you want to run for.

Election

The election for all positions will take place between the 19th and 23rd February 2018. All students will be able to cast their vote online during this period.

Any questions or queries email Elections@Cardiff.ac.uk for more information


Mae holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn aelodau o Undeb y Myfyrwyr. Fel y cyfryw, mae gennych hawl ddemocrataidd i ddylanwadu ar y materion y mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio arnynt a chyfrannu at y ffordd y mae'n eich cynrychioli chi i'r Brifysgol a'r gymuned ehangach.

Rydym yn sefydliad democrataidd o dan arweiniad myfyrwyr sy’n golygu bod cynrychiolwyr myfyrwyr yn cael eu hethol bob blwyddyn i weithredu a ran, ac er budd y corff myfyrwyr. 

Mwy o wybodaeth am yr Etholiadau

Mae enwebiadau ar gyfer y rolau canlynol wedi agor:  

Rolau llawn amser (Ymddiriedolwyr Sabothol)

Rolau llawn amser (Swyddogion Ymgyrchoedd)

  • Swyddog Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
  • Swyddog Amgylcheddol a Moesegol
  • Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol
  • Swyddog LHDT+ Agored
  • Swyddog LHDT+ Merched
  • Swyddog Myfyrwyr Hyn
  • Swyddog Iechyd Meddwl
  • Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau 
  • Swyddog y Gymraeg
  • Swyddog Merched

Mwy o fanylion am y rolau

Pam ddylwn ni gymryd rhan?

Mae Undebau Myfyrwyr yn bodoli o ganlyniad i fyfyrwyr yn dod ynghyd i greu sefydliadau sy’n edrych ar ôl eich diddordebau mewn ffyrdd gwahanol: trwy fod yn llais i’r brifysgol, drwy gynnal gweithgareddau ac adloniant ac edrych ar ôl eich lles.

Os hoffech fod yn rhan o’r grwp sy’n helpu gyrru’r fath hyn o waith mewn rhyw fodd, yna dyma’r rôl ar eich cyfer chi!

Pwy sy’n gymwys?

Pob myfyriwr Prifysgol Caerdydd. Fe fyddant yn cynrychioli myfyrwyr o bob cefndir, cenhedloedd, rhaglenni gradd a moddau astudio.

Enwebiadau

Yn agor: 12:00 Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017

Cau: 12:00 Dydd Mawrth 30 Ionawr 2018

Cyflwynwch eich enwebiad drwy’r ddolen a ddarparwyd, mewngofnodwch i’r wefan, a dewis y swydd hoffech sefyll amdano.

Etholiad

Cynhelir yr etholiad ar gyfer holl swyddi rhwng 19ain a 23ain Chwefror 2018. Bydd pob myfyriwr yn gallu bwrw eu pleidlais ar-lein yn ystod y cyfnod hwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau e-bostiwch Elections@Caerdydd.ac.uk am fwy o wybodaeth.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.