Notice of AGM 2019 |Hysbysiad o CCB 2019

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The Students’ Union hereby gives notice that the Student Members’ Annual General Meeting (AGM) will take place at 18:00 on Thursday 21 November 2019.

The meeting will be held in the Great Hall on the first floor of the Students’ Union at 18:00. Doors will open at 17.30. Every student at Cardiff University is invited and encouraged to attend. Just remember to bring your Student ID card as it will be required on entry.

Just remember to bring your Student ID card as it will be required on entry.

The business to be transacted at the AGM includes:

 • Ratification of minutes of the previous meeting
 • Receiving the report of the Trustees on the Union’s activities since the previous meeting
 • Receiving the accounts of the Union for the previous financial year
 • Approving the list of affiliations of the Union
 • Open questions to the Trustees by the Student Members
 • Any motions submitted by members as well as lapsing policies from previous years.

All students are invited to submit motions to the AGM. The deadline to submit a motion to AGM is 12:00 (midday) Monday 11 November. Please email your motion to AGM@Cardiff.ac.uk as a word attachment. Proposing a Motion to AGM | Gwneud Cynnig i CCB

To submit an amendment to a motion, you must complete this form English | Cymraeg and submit it to AGM@cardiff.ac.uk. The deadline for amendments is 17:00 Tuesday 19 November 2019. Amendments must be relevant and not frustrate the intention of the motion.

Policies expire (policies expire after 3 years). These policies include:

 • Mental Health Campaign Officer – Please note: this officer will still exist after the policy lapses
 • Challenge don’t censor
 • Being a Zero Tolerance Union
 • Periods in Poverty 

If you would like these policies to remain in effect they will need to be re-submitted in the same fashion as new motions (highlighted above).

We have compiled some useful information below this formal notice to help all students understand some of the terminology.

The full agenda pack will be available online from Thursday 14 November.

Useful Info


 


Mae Undeb y Myfyrwyr yn hysbysu y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Aelodaeth y Myfyrwyr (CCB) am 18:00 Ddydd Iau 21 Tachwedd 2019.

Cynhelir y cyfarfod yn y Neuadd Fawr ar lawr cyntaf Undeb y Myfyrwyr am 18:00. Bydd y drysau'n agor am 17:30. Estynnir gwahoddiad i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd i fynychu'r cyfarfod. Cofiwch ddod â'ch cerdyn adnabod myfyriwr gan y bydd ei angen i gael mynediad.

Cofiwch ddod â'ch cerdyn adnabod myfyriwr gan y bydd ei angen i gael mynediad.

Mae'r busnes a drafodir yn y CCB yn cynnwys:

 • Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol 
 • Derbyn adroddiad yr Ymddiriedolwyr o weithgareddau'r Undeb ers y cyfarfod blaenorol 
 • Derbyn cyfrifon yr Undeb ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol
 • Cymeradwyo rhestr ymlyniadau'r Undeb
 • Agor cwestiynau i'r Ymddiriedolwyr gan y Myfyrwyr sy'n Aelodau 
 • Ac unrhyw gynnig a gyflwynwyd gan aelodau yn ogystal â pholisiau sy’n darfod o flynyddoedd blaenorol.

Mae croeso i holl fyfyrwyr gyflwyno cynigion i'r CCB. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynnig i'r CCB yw canol dydd ar Ddydd Llun 11 Tachwedd. Gallwch e-bostio eich cynnig i AGM@caerdydd.ac.uk fel dogfen word wedi ei hatodi.

I gyflwyno diwygiad i gynnig, mae’n rhaid i chi gwblhau’r ffurflen hon Saesneg | Cymraeg a’i chyflwyno i AGM@caerdydd.ac.uk. Mae’r dyddiad cau ar gyfer diwygiadau am 17:00 Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019. Rhaid i’r newidiadau fod yn berthnasol a heb lesteirio bwriad y cynnig

Polisiau sy’n darfod (Mae polisiau yn darfod ar ôl 3 blynedd). Mae’r polisiau hyn yn cynnwys:

 • Swyddog Ymgyrch Iechyd Meddwl - Noder: bydd y swyddog hwn yn parhau mewn bodolaeth wedi i’r polisi hwn ddarfod
 • Herio nid Sensro
 • Bod yn Undeb Dim Goddefgarwch
 • Misglwyf mewn Tlodi

 

Os hoffech i’r polisïau hyn barhau mewn grym bydd angen ei hailgyflwyno yn yr un modd a chynhigion newydd (wedi ei tanlinellu uchod).

Rydyn ni wedi ffurfio gwybodaeth ddefnyddiol o dan yr hysbysiad ffurfiol hwn i helpu myfyrwyr ddeall ychydig o’r derminoleg.

Bydd y pecyn agenda llawn ar gael ar-lein ar Dydd lau 14 Tachwedd.

Gwybodaeth ddefnyddiol


 

Useful information

Business Transacted at AGM

 • Minutes from the previous meeting can be found here.
 • Reports from the trustees can be found here
 • Accounts from the last financial year can be found here
 • Affiliations are organisations we are linked with that provide a service to our members or the students’ union as an organisation
 • Open Questions to trustees requires some explaining:

Who are the Trustees?

The Board of Trustees is the Students’ Union’s governing body and comprises 15 people who are individually and collectively responsible for the management and administration of the Students’ Union. They have ultimate responsibility with respect to the affairs of the organisation, they ensure that the organisation is well-run and delivers on its charitable objectives. The Board of Trustees meet at least four times a year and is made up of a mixture of experienced individuals who can offer their varied perspectives on any challenges the Students’ Union may face. The Board includes:

 • Your seven elected full-time officers
 • Three student trustees
 • Two University nominated Trustees
 • Three External Trustees

In AGM, open questions to the Trustees is your opportunity to ask them any questions you may have about any aspects of the Students’ Union.

What can I ask them?

You can ask them about anything you are interested in or worried about within the Students’ Union. Some examples of questions you could ask include:

 • What advances have been made on personal tutor mental health training?
 • What’s happening with getting a new Astro turf at Talybont?
 • How can you help mature students get more involved in societies?

Your questions could range from Sports and Societies to academic interests to student welfare.  If there is anything you would like an answer to, don’t be afraid to come to AGM and ask.

Information on the governance of the students’ union can be found here.

 • Several policies are expiring (policies expire after 3 years), these policies are:
  • Mental Health Campaign Officer – Please note: this officer will still exist after the policy lapses
  • Challenge don’t censor
  • Being a Zero Tolerance Union
  • Periods in Poverty       
 • These policies can be found on the policy section of the students’ union website if students do not wish this policies to expire they must be re-submitted through the process outlined above.

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Materion a drafodir yn y CCB

 • Gellir dod o hyd i gofnodion y cyfarfod blaenorol yma.
 • Gellir dod o hyd i adroddiadau gan yr ymddiriedolwyr yma.
 • Gellir dod o hyd i gyfrifon y flwyddyn ariannol ddiwethaf yma
 • Mae ymlyniadau yn sefydliadau rydyn ni yn gysylltiedig â, sy’n darparu gwasanaeth i’n haelodau neu i Undeb y Myfyrwyr fel sefydliad.
 • Mae angen esboniad i Gwestiynau Agored i’r ymddiriedolwyr:

Pwy yw'r Ymddiriedolwyr?

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yw corff llywodraethu Undeb y Myfyrwyr sy’n cynnwys 15 o bobl sydd yn gyfrifol yn unigol ac ar y cyd am reoli a gweinyddu Undeb y Myfyrwyr. Mae ganddynt gyfrifoldeb terfynol mewn perthynas â materion y sefydliad, maent yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn dda ac yn cyflawni ei hamcanion elusennol. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn ac yn cynnwys cymysgedd o unigolion profiadol sy’n gallu cynnig eu safbwyntiau amrywiol ac unrhyw heriau a all wynebu Undeb y Myfyrwyr. Mae'r Bwrdd yn cynnwys:

 • Eich saith swyddog etholedig llawn amser
 • Tri ymddiriedolwr myfyrwyr
 • Dau Ymddiriedolwr Prifysgol a enwebwyd
 • Tri Ymddiriedolwr Allanol

Yn y CCB, mae cwestiynau agored i’r ymddiriedolwyr yn gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglyn ag unrhyw agwedd yn Undeb y Myfyrwyr.

Beth allaf i ofyn iddynt?

Gallwch ofyn unrhyw beth iddynt sy’n eich ymddiddori neu sy’n eich poeni chi yn Undeb y Myfyrwyr. Dyma rai enghreifftiau o gwestiynau y gallech ofyn:

 • Pa ddatblygiadau a wnaethpwyd i hyfforddiant iechyd meddwl tiwtoriaid personol?
 • Beth sy'n digwydd gyda chael Astro turf newydd yn Nhalybont?
 • Sut y gallwch chi helpu myfyrwyr hyn i gymryd mwy o ran gyda chymdeithasau?

Gall eich cwestiynau amrywio o Chwaraeon a Chymdeithasau i ddiddordebau a lles myfyrwyr.  Os oes unrhyw beth yr hoffech chi’r ateb iddo, peidiwch â bod mynychu’r CCB a gofynnwch.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar reolaeth Undeb y Myfyrwyr yma.

 • Mae sawl polisi yn darfod (mae polisïau yn darfod wedi 3 blynedd). Dyma’r polisïau sy’n darfod:
  • Swyddog Ymgyrch Iechyd Meddwl - Noder: bydd y swyddog hwn yn parhau mewn bodolaeth wedi i’r polisi hwn ddarfod
  • Herio nid Sensro
  • Bod yn Undeb Dim Goddefgarwch
  • Misglwyf mewn Tlodi   

Gellir dod o hyd i’r polisïau hyn yn yr adran polisi ar wefan Undeb y Myfyrwyr os nad yw myfyrwyr eisiau i’r polisïau hyn ddarfod rhaid iddynt gael eu hail gyflwyno a amlinellir uchod.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.