Nominations are open | Mae enwebiadau ar agor

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Spring Elections take place annually to elect the students who will lead the Students' Union for the following academic year. Nominations are open now to elect the 2021-22 Elected Officer team. Students enrolled at Cardiff University are eligible to nominate themselves for the exciting opportunity.

Nominations open: Thursday 10 December 09:00 

Nominations close: Thursday 11 February 11:00 

How to submit a nomination: Head to cardiffstudents.com/elections, log in and submit your nomination. 

You are encouraged to spend time developing a strategy for reaching as many different students as possible. You should also write and design your manifesto, which can be up to 200 words in length. We will translate this to Welsh, publish it on our website and signpost students to it, encouraging them to read all manifestos during election week. (Previous manifestos are available to view here.

Ordinarily candidates will also create t-shirts and banners and design posters. However, depending on coronavirus restrictions there may be few students on campus and there may even be a ban on face-to-face campaigning, so be prepared to run a digital marketing campaign instead. We will hold a compulsory online meeting for all candidates closer to elections when we will confirm exactly what is and isn't allowed to be part of your campaign strategy.

Nominate yourself

Positions vacant

Full-time sabbatical trustee positions

 • Students' Union President
 • Vice President Heath Park
 • Vice President Education
 • Vice President Postgraduate Students
 • Vice President Welfare and Campaigns
 • Vice President Sports and Athletic Union President
 • Vice President Societies and Volunteering

Voluntary campaign officer positions

 • Black and Ethnic Minorities Officer
 • LGBTQ+ (Open Place) Officer
 • LGBTQ+ (Trans Place) Officer
 • Welsh Language Officer
 • Students with Disabilities Officer
 • Ethical & Environmental Officer
 • Mental Health Officer
 • Women's Officer
 • International Students Officer
 • Mature Students Officer

NUS UK Delegate 

The NUS UK conference takes place in the spring of each year and sets political policy on a national scale for students. Representatives of every affiliated Further and Higher Education in the UK attend to debate, discuss and decide what policies NUS UK should work on to improve the experience of students across the UK. We have nine delegates places, which are gender balanced - five reserved for women and four open positions. Ordinarily attendance at the conference would require some nights away, but we anticipate the conference being held digitally in 2021. The scheduled dates are Monday 12th April to Friday 16th April and you would need to be available throughout this period. 

NUS Wales Delegate 

The NUS Wales conference takes place in the spring of each year and sets political policy on a national scale for students. Representatives of every affiliated Further and Higher Education in Wales attend to debate, discuss and decide what policies NUS Wales should work on to improve the experience of students across in Wales. We have nine delegates places, which are gender balanced - five reserved for women and four open positions. Attendance at the conference often requires some nights away, but we anticipate the conference being held digitally in 2021. The scheduled dates are Wednesday 3rd March and Thursday 4th March and you would need to be available throughout both days. 

NOMINATIONS FOR THE NUS WALES DELEGATES POSITIONS WILL CLOSE ON THURSDAY THE 11TH OF FEBRUARY AND VOTING WILL TAKE PLACE FROM MONDAY THE 15TH UNTIL THURSDAY, THE 18TH OF FEBRUARY. 

Voting

Voting opens: Monday 8 March 09:00

Voting closes: Friday 12 March 14:00

All nominees must attend the Candidate Meeting on Zoom Thursday 11th February.

Information on the Elections can be found here, role descriptions can be found here. For any queries, please email Elections@cardiff.ac.uk.


Mae Etholiadau’r Gwanwyn yn digwydd yn flynyddol er mwyn ethol y myfyrwyr a fydd yn arwain Undeb y Myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol. Mae enewbiadau nawr ar agor er mwyn ethol y tîm Swyddogion Etholedig 2021-22. Mae myfyrwyr sydd wedi eu cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd yn gymwys i enwebu eu hunain ar gyfer y cyfle cyffrous hwn.

Enwebiadau’n agor: Dydd Iau 10 Rhagfyr 09:00 

Enwebiadau’n cau: Dydd Iau 11 Chwefror 11:00 

Sut i gyflwyno enwebiad: Ewch i cardiffstudents.com/elections, mewn-gofnodwch a chyflwynwch eich enwebiad. 

Anogir chi i dreulio amser yn datblygu strategaeth ar gyfer cyrraedd cymaint o fyfyrwyr gwahanol â phosibl. Dylech hefyd ysgrifennu a dylunio eich maniffesto, a all fod yn hyd at 200 gair o hyd. Byddwn yn cyfieithu’r rhain i’r Gymraeg, eu cyhoeddi ar ein gwefan ac yn cyfeirio myfyrwyr atynt, gan eu hannog i ddarllen bob maniffesto yn ystod wythnos yr etholiadau. (Gellir dod o hyd i faniffestos blaenorol yma.

Fel arfer bydd ymgeiswyr hefyd yn creu crysau-t a baneri ac yn dylunio posteri. Fodd bynnag, yn ddibynnol ar reoliadau’r coronavirus efallai na fydd llawer o fyfyrwyr ar y campws ac efallai bydd gwaharddiad ar ymgyrchu wyneb yn wyneb, felly byddwch yn barod i gynnal ymgyrch marchnata ddigidol yn lle. Byddwn yn cynnal cyfarfod gorfodol ar-lein ar gyfer yr holl ymgeiswyr yn agosach i’r etholiadau pan fyddwn yn cadarnhau yn union beth gaiff ei ganiatáu i fod yn rhan o strategaeth eich ymgyrch.

Enwebwch eich hunain

Swyddi gwag

Safleoedd Ymddiriedolwr Sabothol Llawn-amser

 • Llywydd Undeb y Myfyrwyr
 • Is-lywydd Parc y Mynydd Bychan
 • Is-lywydd Addysg
 • Is-lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig
 • Is-lywydd Lles ac Ymgyrchoedd
 • Is-lywydd Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletaidd
 • Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Safleoedd Swyddogion Ymgyrch Gwirfoddol

 • Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Swyddog LHDTQ+ (Safle Agored)
 • Swyddog LHDTQ+ (Safle Traws)
 • Swyddog Y Gymraeg
 • Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau
 • Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol
 • Swyddog Iechyd Meddwl
 • Swyddog Merched
 • Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol
 • Swyddog Myfyrwyr Hyn

Pleidleisio

Pleidleisio’n agor: Dydd Llun 8 Mawrth 09:00

Pleidleisio’n cau: Dydd Gwener 12 Mawrth 14:00

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.