Log in

New Years Resolutions | Addunedau Blwyddyn Newydd

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Christmas is over, the chocolates have been eaten and 2017 is quickly approaching…

New Year Resolutions are a great way for you to set yourself targets for things you want to achieve throughout 2017, so we’ve come up with a few things to get the ball rolling!

1. Try something new

Give It A Go offer loads of amazing trips and activities throughout the year at really great prices. From trips to Budapest to film nights in the Lounge, there’s something to keep everyone happy. University is all about trying new things, and Give It A Go is your opportunity to do so! GIAG are also always looking for new volunteers to get involved, so if you want to broaden your skill set and add something new to your CV, why not volunteer with GIAG in 2017?

2. Go on an adventure

Jailbreak is a charity race where your team see how far away from Cardiff you can venture. You’ve got 52 hours to get as far away as possible and back, but there’s a catch… you’re not allowed to spend any money on travel. You’ll have to beg, borrow and charm your way onto flights, ferries and coaches and see how far you can go. It’s a great way to raise money for charity, as well as a great achievement!

Sam, a third year student who made it to Paris and back said “I loved Jailbreak, we didn’t know what to expect so the end result was so amazing! I never thought we’d get anywhere as good as Paris, so to get there was so overwhelming. I’d definitely recommend doing it!”

3. Get your dream job

We hold elections every year in February to elect a team of seven full time officers who lead the Students’ Union for an academic year. The students who are elected are paid, and also become directors and trustees of the Students’ Union. You get the chance to lead the Students’ Union and make decisions on how it is run, which is great experience for any jobs you have in the future. If you think you could do a brilliant job leading the Students’ Union. Nominations will close at midday (12:00) on Thursday 2nd February 2017.

4. Look after yourself

We’re here to look out for you if things aren’t going according to plan. We’ve actually got a whole department in the Students’ Union called Student Advice, where our qualified advice team can help you on a whole range of issues. Whether you’re having a bad time on your course, have had a bad experience with a landlord or even just need someone to talk to we are here to help.

Plus, the Students’ Union is proud to work with a whole load of Student Led Services to help you out with your mental health, sexual health and of course physical health. And as always, Nightline are always on hand when you need someone to talk to.

5. Learn Welsh

Welsh is for everyone, and going to university in the capital city of Wales is a great opportunity for you to learn it. The Welsh for All language scheme provided by the School of Welsh gives you a chance to learn the Welsh Language for free. If you’re planning on staying in Wales after University, speaking in Welsh is a great skill to have.

6. Earn some pennies

December can be a tough month for the wallet with Christmas parties left, right and centre! So why not get yourself a job for 2017? Jobshop is our student employment service which is owned and run by Cardiff University Students’ Union and Cardiff University. Jobshop are great at finding part-time jobs that can fit alongside your studies  

7. Do something worthwhile

Volunteering is a great way to make a difference in your new local community. You’ll also get to meet loads of new people and have a lot of fun! Cardiff Volunteering offers a wide variety of different and exciting projects to choose from which you can fit around your University schedule. Play with puppies, start an after school art group, and look out for teenagers with learning disabilities or befriend adults with Autism and Asperger’s.

Lots of students volunteer on projects in and around the city of Cardiff, giving up their time to help improve the social, economic and environmental lives of others in the local community and gaining new skills, experiences and friends along the way – so it really is a no-brainer!


 

Mae’r Nadolig ar ben, mae’r siocled wedi’u bwyta ac mae 2017 yn prysur agosáu...

Mae Addunedau Blwyddyn Newydd yn ffordd gwych i chi osod targedau ar gyfer y pethau rydych eisiau eu cyflawni yn ystod 2017, felly rydym wedi meddwl am ychydig o syniadau i chi!

1. Rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol

Mae gan Rho Gynni Arni lwythi o dripiau a gweithgareddau gwych drwy gydol y flwyddyn am brisiau rhesymol. O dripiau i Budapest i nosweithiau ffilm yn y Lolfa, mae yna rywbeth at ddant pawb. Mae’r Brifysgol yn gyfle i chi drio pethau newydd, ac mae Rho Gynnig Arni yn rhoi’r cyfle i chi wneud hynny! Mae Rho Gynnig Arni o hyd yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i gymryd rhan, felly os hoffech ehangu’ch set sgiliau ac ychwanegu rhywbeth newydd i’ch CV, pam na wnewch chi wirfoddoli gyda Rho Gynnig Arni yn 2017?

2. Mynd ar antur

Mae Jailbreak yn ras elusennol lle mae’ch tîm yn gweld pa mor bell o Gaerdydd gallwch chi fynd. Mae gennych chi 52 awr i fynd mor bell â phosib ac yn ôl, ond nid dyna’r oll... nid ydych yn cael gwario unrhyw arian ar drafaelio. Bydd yn rhaid i chi erfyn, benthyg a hudo’ch ffordd ar yr awyrennau, cychod a bysiau i weld pa mor bell gallwch chi fynd. Mae’n ffordd wych i godi arian ar gyfer elusen, yn ogystal â llwyddiant enfawr!

Fe gyrhaeddodd Sam, myfyriwr trydydd blwyddyn, Paris ac yn ôl ac fe ddywedodd “Fe wnes i garu Jailbreak, nid oeddem yn gwybod beth i’w ddisgwyl felly roedd y canlyniad ar y diwedd yn wych! Doeddwn ni byth yn meddwl fydden ni’n cyrraedd rhywle mor dda â Paris, felly roedd cyrraedd yno wir yn arbennig. Dwi’n sicr yn argymell cymryd rhan!”

3. Cael eich swydd ddelfrydol

Rydym yn cynnal etholiadau bob blwyddyn ym mis Chwefror i ethol tîm o saith swyddog llawn amser sy’n arwain Undeb y Myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd.   Mae’r swyddogion etholedig yn cael eu talu, a hefyd yn dod yn gyfarwyddwyr ac ymddiriedolwyr o Undeb y Myfyrwyr.  Rydych yn cael y cyfle i arwain Undeb y Myfyrwyr a gwneud penderfyniadau ar sut y mae’n cael ei redeg, sydd yn brofiad gwych ar gyfer unrhyw swyddi yr ydych yn ceisio amdanynt yn y dyfodol.  Os ydych yn credu y gallwch chi wneud swydd wych yn arwain Undeb y Myfyrwyr. Bydd Etholiadau yn cau ganol ddydd (12:00) ar ddydd Iau 2il Chwefror 2017.

4. Gofalu amdanoch chi eich hun

Ry’ ni yma i edrych ar eich ôl chi os nad yw pethau'n mynd yn dda. Mae gennym ni adran gyfan yn Undeb y Myfyrwyr o'r enw Cyngor i Fyfyrwyr, lle mae ein tîm cyngor cymwysedig yn gallu rhoi cymorth i chi ar ystod eang o faterion. P'un a ydych chi'n cael amser gwael ar eich cwrs, wedi cael profiad gwael gyda landlord neu hyd yn oed dim ond angen siarad â rhywun, rydym yma i helpu.

Hefyd, mae Undeb y Myfyrwyr yn falch o weithio gyda llwyth o Wasanaethau dan Arweiniad Myfyrwyr i’ch helpu chi gyda eich iechyd meddwl, iechyd rhywiol ac iechyd corfforol wrth gwrs.  

5. Annog eich ffrindiau i ddysgu Cymraeg

Mae’r Gymraeg i bawb, ac mae mynd i'r brifysgol ym mhrifddinas Cymru yn gyfle gwych i chi ddysgu Cymraeg. Anogwch eich ffrindiau i ddysgu’r iaith! Mae cynllun Cymraeg i Bawb a ddarperir gan Ysgol y Gymraeg yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ddysgu’r iaith Gymraeg yn rhad ac am ddim.   

6. Ennill arian

Gall mis Rhagfyr fod yn fis anodd i’r pwrs arian gyda’r nifer o bartïon Nadolig! Felly pam ddim cael swydd ar gyfer 2017? Siopswyddi yw ein gwasanaeth cyflogaeth myfyrwyr sydd yn eiddo i ac yn cael ei redeg gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd. Mae Siopswyddi yn wych am ddod o hyd i swyddi rhan amser sy’n cyd-fynd â’ch astudiaethau

7. Gwnewch rywbeth gwerth chweil

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol newydd. Byddwch hefyd yn cyfarfod llwythi o bobl newydd a chael llawer o hwyl! Mae Gwirfoddoli Caerdydd yn cynnig amrywiaeth eang o brosiectau gwahanol a chyffrous a gallwch ei ffitio o amgylch eich amserlen prifysgol. Gallwch chwarae â chwn bach, dechrau grwp celf ar ôl ysgol, ac edrych ar ôl pobl ifanc ag anableddau dysgu neu ddod yn ffrindiau ag oedolion ag awtistiaeth a syndrom Asperger.

Mae llawer o fyfyrwyr yn gwirfoddoli ar brosiectau yn ac o amgylch Dinas Caerdydd, yn rhoi o'u hamser i helpu i wella bywydau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol eraill yn y gymuned leol ac ennill sgiliau newydd, profiadau a ffrindiau ar hyd y ffordd – felly pam ddim ymuno â Gwirfoddoli Caerdydd yn y flwyddyn newydd!

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.