Log in

How are you? | Sut wyt ti?

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Mental health and wellbeing project asks students, “How are you?”

A study is underway at Cardiff University that hopes to better understand students’ mental health and wellbeing.

The University’s Student Support Centre has partnered with the National Centre for Mental Health (NCMH) to roll out the study.

A survey in 2015/16 showed over 15,000 first-year students in UK universities reported that they had a mental health problem, compared to around 3,000 students in 2006.

Sarah Rees, who is leading on the project for NCMH, explained, “50% of mental health problems are established by age 14 and this rises to 75% by age 24. University is a critical transition point in young people’s lives and we’re hoping that learning more about student mental health and wellbeing now will mean we can find new ways of supporting students in the future.

“The survey takes just ten minutes to complete; we ask about your health and lifestyle and all responses will be anonymised. We’re inviting all students to take part, to help us make difference.”

The survey is open to everyone, whether you’ve experienced a mental health problem or not. Students taking part in the survey will be entered into a prize draw to win £250 with several smaller prizes also up for grabs.

Professor Ian Jones, director of NCMH, said, “Our research into the causes of mental health problems aims to improve the diagnosis, treatment and support for these conditions for future generations.

“We hope lots of people take part in this study so we’re better informed as to how best to support future students during their time at Cardiff University. I’d like to thank everyone who has taken part so far, helping us to reduce the stigma around mental health as well as helping us learn more about what support is needed.”

To take part in the research visit ncmh.info/howareyou and for support visit cardiff.ac.uk/studentsupport


Prosiect iechyd meddwl a lles yn gofyn i fyfyrwyr, “Sut wyt ti?”

Mae astudiaeth yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n gobeithio deall cyflwr iechyd meddwl a lles y myfyrwyr yn well.

Mae Canolfan Cefnogi Myfyrwyr y Brifysgol wedi dod ynghyd â’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) i gynnal yr astudiaeth.

Dangosodd arolwg yn 2015/16 fod dros 15,000 o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf ym mhrifysgolion y DU wedi rhoi gwybod bod ganddynt broblem iechyd meddwl, o gymharu â thua 3,000 yn 2006.

Esboniodd Sarah Rees, sy’n arwain y prosiect ar ran NCMH: “Mae 50% o broblemau iechyd meddwl yn gafael erbyn 14 oed ac mae hyn yn codi i 75% erbyn 24 oed. Mae’r Brifysgol yn bwynt pontio critigol ym mywydau pobl ifanc, ac rydym yn gobeithio y bydd dysgu mwy am iechyd meddwl a lles y myfyrwyr yn golygu ein bod yn gallu canfod ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr yn y dyfodol.

“Dim ond deng munud mae’n ei gymryd i lenwi’r arolwg. Byddwn yn gofyn i chi am eich iechyd a’ch ffordd o fyw a bydd eich holl ymatebion yn ddienw. Rydym yn gwahodd pob myfyriwr i gymryd rhan, a’n helpu i wneud gwahaniaeth.”

Mae’r arolwg ar agor i bawb, p’un a ydych wedi profi problem iechyd meddwl ai peidio. Bydd y myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn cael y cyfle i ennill £250, yn ogystal â gwobrau llai.

Meddai’r Athro Ian Jones, cyfarwyddwr NCMH, “Nod ein hymchwil i mewn i sail problemau iechyd meddwl yw cynnig diagnosis, triniaeth a chefnogaeth well ar gyfer y cyflyrau hyn a chenedlaethau’r dyfodol.

“Gyda lwc, bydd llawer o bobl yn cymryd rhan yn yr astudiaeth hon, fel bod gennym ddealltwriaeth well o’r ffordd orau o gefnogi myfyrwyr y dyfodol yn ystod eu hamser ym Mhrifysgol Caerdydd. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan hyd yn hyn. Maent yn ein helpu i leihau’r stigma sydd ynghlwm wrth iechyd meddwl a dysgu mwy am ba gefnogaeth sydd ei hangen.”

I gymryd rhan yn yr ymchwil, ewch i ncmh.info/sutwytti, ac i gael cefnogaeth ewch i caerdydd.ac.uk/studentsupport

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.