Log in

Help make a more inclusive Students’ Union | Helpwch i wneud Undeb y Myfyrwyr yn fwy cynhwysol

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

An update from Fadhila, your Students’ Union President

For over 4 years Muslim students have campaigned for better facilities to practise their faith in the Students’ Union and University as a whole. They have collected evidence, presented motions in Student Senate and at the AGM. Unfortunately, little progress has been made. However, this time is different! Last year, £5k funding was secured for installing ablution facilities in the Students’ Union. To build good facilities, we need at least £16k. We wish to install these facilities in the 3rd floor near the multi-faith prayer room. 

We have more than 2,400 Muslim students on campus from the UK and abroad. For people of faith, religion plays a role in positive for mental health and can increase academic performance.

This move will help improve our reputation at home and internationally.

Donate now

What is ablution?

Ablution is a ritual washing that Muslims undertake before praying which involves washing the hands, mouth, nose, face, lower arms, head, ears and feet.

How can I help?

Please support this cause and be a part of this change even with £1 and share it with your family and friends. #LetsMakeItHappen together!

Donate now

To find out more and get involved, email Fadhila at SUPresident@Cardiff.ac.uk.


Helpwch i wneud Undeb y Myfyrwyr yn fwy cynhwysol

Dyma'r diweddaraf gan Fadhila, Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Am 4 blynedd a mwy mae myfyrwyr Mwslimaidd wedi ymgyrchu i gael cyfleusterau gwell i ymarfer eu ffydd yn Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol. Maen nhw wedi casglu tystiolaeth, wedi cyflwyno cynigion yn y Senedd y Myfyrwyr ac yn y CCB. Yn anffodus, does dim llawer o gynnydd wedi'i wneud. Ond mae’r tro hwn yn wahanol! Y llynedd, sicrhawyd £5k i osod cyfleusterau wudu yn Undeb y Myfyrwyr. I adeiladu cyfleusterau da, mae angen o leiaf £16k arnom ni. Rydyn ni am osod y cyfleusterau hyn ar y 3ydd llawr ger yr ystafell weddïo aml-ffydd. 

Mae mwy na 2,400 o fyfyrwyr Mwslimaidd ar y campws o'r DU ac o dramor. Mae crefydd yn cyfrannu’n gadarnhaol at iechyd meddwl pobl sy'n arddel ffydd ac mae’n gallu gwella eu perfformiad academaidd.

Bydd hyn yn helpu i wella ein henw da gartref ac ar lefel ryngwladol.

Cyfrannwch nawr

Beth yw wudu?

Wudu yw’r broses ymolchi ddefodol cyn i Fwslimiaid weddïo. Mae’n cynnwys golchi’r dwylo, y geg, y trwyn, yr wyneb, gwaelod y breichiau, y pen, y clustiau a’r traed.

Sut galla i helpu?

Cefnogwch yr achos hwn a chyfrannwch at y newid hyd yn oed gyda £1 a'i rannu gyda'ch teulu a'ch ffrindiau. Awn ni ati gyda’n gilydd!

Cyfrannwch nawr

I gael gwybod mwy a chymryd rhan, e-bostiwch Fadhila ar SUPresident@Cardiff.ac.uk.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.