Extraordinary Members Meeting | Cyfarfod Eithriadol Aelodau

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

In early March 2020, a petition calling for an Extraordinary Members Meeting was received, which resulted in the convening of a meeting held on Tuesday 10th March. This meeting did not have sufficient students in attendance (was not quorate) and was therefore adjourned. Whilst planning for an adjourned meeting began, it became apparent that such a meeting would not be advisable, nor eventually permitted in light of the developing national situation with Coronavirus (Covid-19).

The Students' Union Board of Trustees was provided with an update of the situation in late March to consider the appropriate next steps. The Trustees confirmed that whilst there is provision within the Bye Laws for items on the agenda of a Members Meeting to be passed to Student Senate for consideration, there is no guidance on the authority of Senate to pass policy that is in conflict with policy passed at a previous Members Meeting.

In light of the challenging situation our students find themselves in, the Board of Trustees has made a decision to adjourn the meeting until such time there is a reasonable opportunity to continue. The Board also confirmed that, in light of content on the agenda that conflicts with policy passed at the AGM in November 2019, Student Senate do not have the authority to pass this. As a result, all motions on the agenda for the adjourned Extraordinary Members Meeting will held until the meeting can be reconvened, and will be tabled at this time.


Ar ddechrau mis Mawrth 2020, derbyniwyd deiseb yn galw am Gyfarfod Eithriadol Aelodau, a olygodd cynnull cyfarfod ar Ddydd Mawrth 10fed o Fawrth. Nid oedd gan y cyfarfod hwn nifer digonol o fyfyrwyr yn bresennol (nid oedd yn gworwm) ac felly cafodd ei ohirio. Wrth i gynlluniau gael eu paratoi ar gyfer ail gynnal y cyfarfod, daeth i’r amlwg na fyddai cyfarfod o’r fath yn ddoeth, nac yn cael ei ganiatáu yn y pendraw o ganlyniad i ddatblygiad y sefyllfa genedlaethol gyda’r Coronafeirws (Covid-19).

Derbyniodd Bwrdd Ymddiriedolwyr ddiweddariad ar y sefyllfa ar ddiwedd mis Mawrth er mwyn ystyried y camau nesaf priodol. Cadarnhaodd yr Ymddiriedolwyr, er bod yr Is Ddeddfau yn galluogi i eitemau ar agenda Cyfarfod Aelodau gael eu trosglwyddo er mwyn cael eu hystyried gan Senedd y Myfyrwyr, does dim canllaw ar awdurdod y Senedd i basio polisi sydd yn gwrthdaro gyda pholisi a basiwyd mewn Cyfarfod Aelodau blaenorol.

Oherwydd y sefyllfa heriol mae ein myfyrwyr yn canfod eu hunain, mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr wedi gwneud y penderfyniad i ohirio’r cyfarfod hyd nes bydd cyfle synhwyrol i barhau. Cadarnhaodd y Bwrdd hefyd, oherwydd bod cynnwys ar yr agenda yn gwrthgyferbynnu gyda pholisi a basiwyd yn y CCB ym mis Tachwedd 2019, nid oes gan Senedd y Myfyrwyr yr awdurdod i basio hyn. O ganlyniad, bydd bod cynnig ar yr agenda ar gyfer y Cyfarfod Eithriadol Myfyrwyr a gafodd ei ohirio, yn cael eu cadw hyd nes y gall y cyfarfod ailgynnull, bydd y cynhigion hyn yn cael eu cyflwyno bryd hynny.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.