Log in

Equality, diversity and inclusion | Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff University Students’ Union are currently working with the National Centre for Diversity, having recently committed to the journey towards becoming Investors in Diversity at stage 2.  The Investors in Diversity award is a nationally recognised equality, diversity accreditation that recognises excellence in this area. 

A key part of the process is for both internal stakeholders (our staff team here) and external stakeholders (our clients/partners) and our service users (students, tenants, customers) to complete a questionnaire, to find out as much as possible about how well we promote equality, diversity and inclusion within our organisation. This will form the basis of any work we do on our journey towards achieving the award. 

The Investors in Diversity award is a nationally recognised equality, diversity accreditation that recognises excellence in this area. 

We would be delighted if you could take a few minutes to complete the survey and let us know your views. Your feedback will really help with this vital part of the process. This is a chance for you to express your honest opinion regarding your experience and knowledge of our organisation in relation to our work around equality, diversity and inclusion.

Complete the survey

The closing date is Friday 22nd December but please complete the survey as soon as you can.

If you would like to complete the survey on paper instead, you can print the PDF below and give your completed survey to our friendly staff at the Welcome Centre on the 2nd floor. 

Print the survey


Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ar hyn o bryd yn gweithio gyda Chanolfan Cenedlaethol Amrywiaeth, ar ôl ymrwymo’n ddiweddar tuag at fod yn Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth cyfnod 2. Mae’r wobr Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth yn achrediad cydraddoldeb ac amrywiaeth sy’n cydnabod rhagoriaeth yn y maes hwn.

Rhan allweddol y broses yw i’r rhanddeiliaid mewnol (ein tîm staff yma) a rhanddeiliaid allanol (ein cleientiaid/partneriaid a’n defnyddwyr gwasanaeth (myfyrwyr, tenantiaid, cwsmeriaid) i gwblhau arolwg, i ddarganfod gymaint â phosib am ba mor dda rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant o fewn ein sefydliad. Bydd hyn yn ffurfio sail unrhyw waith a wnawn ar ein taith tuag at ennill y wobr.

Mae’r wobr Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth yn achrediad cydraddoldeb ac amrywiaeth sy’n cydnabod rhagoriaeth yn y maes hwn. 

Byddem yn falch pe gallech roi ychydig o funudau i gwblhau’r arolwg a rhannu eich barn. Bydd eich adborth yn help mawr gyda’r rhan hanfodol hon o’r broses. Mae hyn yn gyfle i chi fynegi eich barn onest am eich profiad a gwybodaeth o’n sefydliad mewn perthynas â’n gwaith ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Llenwi'r holiadur

Y dyddiad cau yw ddydd Gwener 22ain Rhagfyr ond cwblhewch yr arolwg cyn gynted ag y gallwch.

Os hoffech lenwi’r arolwg ar bapur yn lle ar y cyfrifiadur, gallwch brintio’r PDF isod a chyflwyno eich arolwg wedi’i lenwi i’n staff cyfeillgar ar y Canolfan Groeso ar yr 2il lawr.

Printio'r arolwg

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.