Diweddariad: Effaith newidiadau i Grantiau Cynhaliaeth

Beth fydd yn digwydd gyda’ch grantiau cynhaliaeth

Cymraeg
No ratings yet. Log in to rate.

Yn dilyn y penderfyniad yr wythnos diwethaf i beidio â darparu grantiau cynhaliaeth i fyfyrwyr o Loegr, gallwn nawr ddarparu rhywfaint o eglurder ychwanegol ar yr effaith y gallai hyn gael ar fyfyrwyr presennol a newydd. Isod, mae rhai o gwestiynau a ofynnir yn aml, a fydd gobeithio’n esbonio sut efallai y bydd hyn yn eich effeithio chi:

Dwi’n fyfyriwr llawn amser sy'n hanu o Loegr (hy, mae fy nghyfeiriad adref yn Lloegr) a:

Dwi’n fyfyriwr presennol ym Mhrifysgol Caerdydd a blwyddyn nesaf fe fyddaf yn mynd i fy ail/drydydd/pedwerydd/pumed flwyddyn

Bydd myfyrwyr o Loegr sydd wedi cychwyn cwrs yn y Brifysgol cyn Awst 2016, yn parhau i fod yn gymwys i wneud cais am grantiau cynhaliaeth, yn ogystal â benthyciadau cynhaliaeth a ffioedd dysgu. Gellir gweld rhagor o wybodaeth ar https://www.gov.uk/student-finance/continuing-fulltime-students

Rwyf yn fyfyriwr llawn amser sy’n bwriadu dod i Gaerdydd yn 2016

Ni fydd myfyrwyr o Lloegr sy’n dechrau cwrs newydd yn, neu ar ôl Awst 2016 yn gymwys i ymgeisio am grantiau cynhaliaeth. Bydd benthyciadau ffioedd dysgu, benthyciadau cynhaliaeth a chymorth gyda chostau byw ar gael. Bydd hyd at £8,200 y flwyddyn o fenthyciadau cynhaliaeth ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio yng Nghaerdydd. Gellir gweld rhagor o wybodaeth ar https://www.gov.uk/student-finance/new-fulltime-students

Dwi’n fyfyriwr o Gymru (h.y., mae fy nghyfeiriad cartref yng Nghymru) ym Mhrifysgol Caerdydd

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau trefniadau cymorth ariannol i Fyfyrwyr Cymru o Awst 2016 ymlaen eto. Gydag etholiadau Llywodraeth Cymru mis Mai 2016, mae'n amhosibl rhagweld pa gymorth ariannol fydd ar gael i fyfyrwyr. 

Nid yw’r penderfyniad a wnaed yn ddiweddar i beidio â darparu grantiau Cynhaliaeth i fyfyrwyr o Loegr yn effeithio ar fyfyrwyr o Gymru sy'n astudio yng Nghaerdydd neu mewn sefydliadau eraill yn y DU.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth ar gyfer myfyrwyr Cymru ar http://www.studentfinancewales.co.uk/.

Os ydych dal yn ansicr ynghylch y trefniadau ariannu o ran grantiau cynhaliaeth, cysylltwch â Chymorth i Fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Ceir manylion sut y gellir cysylltu â nhw ar http://www.cardiff.ac.uk/studentsupport/

Nid ydym wedi gallu cael eglurder ynghylch grantiau cynhaliaeth ac unrhyw newidiadau a allai effeithio myfyrwyr sydd wedi torri ar draws eu astudiaeth, gohirio neu sydd am gael eu trosglwyddo. Cyn gynted ag y gallwn gadarnhau unrhyw effaith i fyfyrwyr yn y sefyllfaoedd hynny byddwn yn gwneud hynny. Yn yr un modd, wrth i gymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr Cymru ddod yn gliriach, byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777