Log in

Democracy from Day One: Campaigning | Democratiaeth o Ddydd Un: Ymgyrchu

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Democracy From Day One is a new project providing the Students’ Union more data and evidence to better support and represent you. Whether we’re using it as market research or campaigning data, it’s your chance to give your opinions, vote and feedback, and it's all anonymous! 

As we go throughout the year we will do more of these events to talk to you about the issues that matter the most. We’ll bring an inflatable sofa, some sweets, all you need to do is come say ‘hi!’.

On Tuesday 17 October our sabbatical officer team went out to engage with you at the Arts and Social Studies Library and asked the question:

‘What issues would you like to see the Students’ Union campaign on?’

With five different options as a response:

What issues would you like to see the Students’ Union campaign on?
 • Tackling Negative Student Behaviour
 • Sorting out Student Housing
 • Working to remove prejudice in the student community
 • Supporting your Academic Interests
 • Other: Tell us using Post-it notes!

We asked you this question with the use of some tubes and ping-pong balls to make things a little more interactive and fun.  

We will be campaigning on each of the issues listed, but we wanted to know your priority. The matter you asked us to focus on was supporting your Academic Interests (66 people chose this option). The other options received these votes: Working to remove prejudice in the student community (45), Sorting out Student Housing (30), Tackling negative student behaviour (13), and other (18 – which included improving parking for students, supporting students from different faiths, education on sexual harassment / assault, as well as a comment that was ‘all is just cool’).

We’ve told you what we want - What are you going to do about Academic Interests?

if you can think of other ways we can better support your academic interests before we undertake more research please get in touch
 • Firstly, we are going to ask you to help us understand what you mean by ‘Academic Interests’. It is a phrase used in the National Student Survey and we were curious to know your thoughts on it. Our next outing may feature this or we may run focus groups – keep an eye on our website. 
 • Secondly, we are re-vamping our Academic Rep training, that has already been delivered to HCARE reps as well as the introduction of additional training through our Rep Conference so that your representatives have the best skills possible to advocate on your behalf as well as many other changes to the rep system led in partnership with the university by your Vice President Education
 • Thirdly, our Advice Team are going to be performing talks within your schools educating students on unfair practice and other academic-related advice matters providing a more pro-active approach
 • Lastly, as a Sabbatical Officer team we are working with the university to expand the student mentor scheme to every school, campaigning for free printing, and we are also working on making timetabling better for students. 

However, if you can think of other ways we can better support your academic interests before we undertake more research please get in touch.

Our next Democracy From Day One will be: Tuesday 7th November at the Cyber Cafe in the Psychology Building. 


Mae Democratiaeth o Ddydd Un yn brosiect newydd yn darparu mwy o ddata a thystiolaeth i Undeb y Myfyrwyr i’ch cynrychioli a’ch cefnogi chi yn well. Boed os rydym yn ei ddefnyddio fel ymchwil i’r farchnad neu fel data ymgyrchu, dyma eich cyfle i rannu eich barn, pleidleisio a rhoi adborth, ac mae’n gwbl ddienw!

Wrth i ni barhau drwy’r flwyddyn fe fyddwn yn cynnal mwy o’r digwyddiadau hyn i siarad am pa faterion sy’n bwysig i chi. Byddwn yn dod â soffa cyfforddus, losin a’r holl bydd angen i chi wneud yw dod i ddweud helo!

Dydd Mawrth 17 Hydref aeth ein tîm Swyddogion Sabothol i ymgysylltu â chi yn Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithas a gofyn y cwestiwn:

‘Pa faterion hoffech chi weld Undeb y Myfyrwyr yn ymgyrchu arnynt?’

Gyda pum opsiwn gwahanol fel ymateb:

 • Mynd i'r afael ag ymddygiad negyddol myfyrwyr
 • Sortio tai myfyrwyr
 • Gweithio i ddileu rhagfarn yn y gymuned myfyrwyr
 • Cefnogi eich Buddiannau Academaidd
 • Eraill: Nodwch ar y nodiadau Post-it!

Gofynnwyd y cwestiwn gan ddefnyddio tiwbiau a peli ping pong i wneud pethau yn fwy rhyngweithiol a hwyl.

Rydym yn ymgyrchu ar bob un o'r materion a restrwyd, ond roeddem ni eisiau gwybod beth yw eich blaenoriaeth. Y mater ofynnoch chi i ni ganolbwyntio arno oedd cefnogi eich Buddiannau Academaidd (dewisodd 66 o bobl y dewis hwn). Derbyniodd yr opsiynau eraill y pleidleisiau hyn: Gweithio i ddileu rhagfarn yn y gymuned myfyrwyr (45), Sortio tai myfyrwyr (30), mynd i’r afael ag ymddygiad negyddol myfyrwyr (13), ac eraill (18 - a oedd yn cynnwys gwella parcio ar gyfer myfyrwyr, cefnogi myfyrwyr o grefyddau gwahanol, addysg ar aflonyddu / ymosodiadau rhywiol, yn ogystal â’r sylw ‘mae popeth yn iawn’).

Rydym wedi dweud beth rydym eisiau - Beth rydych yn mynd i’w wneud am Fuddiannau Academaidd?

 • Yn gyntaf, rydym yn mynd i ofyn i chi ein helpu i ddeall beth a olygwch wrth ‘Buddiannau Academaidd’. Mae’n ymadrodd a ddefnyddiwch yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr ac rydym yn awyddus i wybod eich barn ar y mater. Gall ein trip nesaf gynnwys hyn neu efallai fe fyddwn yn cynnal grwpiau ffocws – cadwch olwg ar ein wefan. 
 • Yn ail, rydym yn ailwampio ein hyfforddiant Cynrychiolwyr Academaidd, sydd wedi’i gyflwyno i gynrychiolwyr Gofal Iechyd yn barod yn ogystal â chyflwyno hyfforddiant ychwanegol drwy ein Cynhadledd Cynrychiolwyr fel bod eich cynrychiolwyr â’r sgiliau gorau posibl i eirioli ar eich rhan yn ogystal â nifer o newidiadau eraill i’r system cynrychiolwyr sy’n cael ei arwain mewn partneriaeth â’r brifysgol gan eich Is Lywydd Addysg.
 • Yn drydydd, bydd ein Tîm Cyngor yn perfformio sgyrsiau o fewn eich ysgolion yn addysgu myfyrwyr ar arfer annheg a materion cyngor sy’n gysylltiedig â materion academaidd yn darparu dull mwy rhagweithiol.
 • Yn olaf, fel tîm Swyddogion Sabothol rydym yn gweithio gyda’r brifysgol i ehangu’r cynllun mentor myfyrwyr i bob ysgol, yn ymgyrchu am argraffu am ddim, ac rydym hefyd yn gweithio ar wneud yr amserlen yn well ar gyfer myfyrwyr. 

Fodd bynnag, os gallwch feddwl am ffyrdd eraill y gallwn gefnogi eich buddiannau academaidd yn well cyn i ni wneud mwy o ymchwil, cysylltwch â ni.

Bydd ein Democratiaeth o Ddydd Un nesaf yn cael ei gynnal: Dydd Mawrth 7fed Tachwedd yn Caffi Cyber yn yr Adeilad Seicoleg.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.