Log in

Datganiad: undeb o fewn Undeb | Statement: a union within the Union

No ratings yet. Log in to rate.

English

Ar ôl misoedd o waith y tu ôl i’r llenni, a chyfarfod hefo amryw o fyfyrwyr Cymraeg a chynrychiolwyr o’r Undeb, mae’n bleser gen i gyhoeddi’n swyddogol y byddwn yn mynd ati i sefydlu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd (UMCC)! Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a hollbwysig i fyfyrwyr Cymraeg Caerdydd, ac rydym yn anelu at ei sefydlu erbyn dechrau’r flwyddyn academaidd nesaf.

Yng nghyfarfod Senedd y Myfyrwyr yn yr Undeb ddoe, pleidleisiodd 87% o’r seneddwyr o blaid sefydlu UMCC, gan roi sêl bendith, a rhoi mandad pellach i ni fynd ati i’w sefydlu cyn gynted â phosib.

Ers sefydlu UMCA yn Aberystwyth yn 1973, ac UMCB ym Mangor yn 1976 , rydym wedi bod pedair degawd ar ei hôl hi o ran cynrychiolaeth i fyfyrwyr Cymraeg a dysgwyr yn ein prifddinas, ac mae datblygiad fel hwn yn rhywbeth a ddylai wedi digwydd degawdau yn ôl – ond gwell hwyr na hwyrach. Rwy’n hyderus y bydd sefydlu UMCC yn gam cadarnhaol ac angenrheidiol ar ein taith i sicrhau cydraddoldeb ieithyddol i fyfyrwyr Cymraeg yn ein Prifddinas.

Bydd UMCC yn gorff a fydd yn ein cynrychioli ni, siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Caerdydd, ym mhob agwedd o’n bywydau yn y Brifysgol – boed yn academaidd, cymdeithasol, ieithyddol, gwleidyddol, neu gyda materion lles o fewn yr Undeb a’r Brifysgol. Bydd UMCC yn gorff a fydd yn cynrychioli pob siaradwr Cymraeg. Boed yn siaradwr rhugl neu ddysgwr pur. Boed yn fyfyriwr yng Nghampws Cathays neu’r Mynydd Bychan. Boed yn rhywun sydd eisiau siarad Cymraeg bob dydd neu ei ddefnyddio yn achlysurol. Fydd UMCC yn cynrychioli pawb.

Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a hollbwysig i fyfyrwyr Cymraeg Caerdydd, ac rydym yn anelu at ei sefydlu erbyn dechrau’r flwyddyn academaidd nesaf.

Bydd UMCC yn gweithio’n agos iawn gyda’r cymdeithasu Cymraeg sydd eisoes yn bodoli yn y brifysgol, er mwyn eu cefnogi yn y gwaith gwych y maent yn ei wneud yn barod, ac er mwyn gwella’r profiad o fod yn fyfyriwr Cymraeg ym mhrifddinas Cymru.

Rwy’n benderfynol o sicrhau y bydd UMCC yn gorff mor ddemocrataidd â phosib, ac y bydd yn gweddu yn agos iawn at sut yr hoffech chi – siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Prifysgol Caerdydd – weld UMCC yn gweithredu. I wireddu’r amcan hwn, byddaf yn galw arnoch chi fyfyrwyr dros yr wythnosau nesaf, i gyflwyno’ch syniadau a’ch dyheadau chi am beth yr hoffech weld UMCC yn ei wneud. Yn ogystal, byddwn yn cynnal etholiadau cyn diwedd y flwyddyn academaidd, i ethol Llywydd, a phwyllgor gwaith ar gyfer UMCC.

Mae llawer o’r gwaith caled, fodd bynnag, o’n blaenau, ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at weithio gyda myfyrwyr Cymraeg a chynrychiolwyr o’r Undeb yn ystod y misoedd nesaf, er mwyn sicrhau y bydd UMCC yn gorff llewyrchus a llwyddiannus o fewn yr Undeb, ac er mwyn sicrhau y bydd UMCC yn rhoi i fyfyrwyr Cymraeg a dysgwyr y Brifysgol, y gynrychiolaeth y maent eu hangen a’i haeddu.

Hoffwn ddiolch o waelod fy nghalon i bawb sydd wedi bod o gymorth i mi hyd yn hyn, rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda chi dros y misoedd nesaf i sicrhau y bydd UMCC yn gorff y mae siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Caerdydd yn ymfalchïo ynddo – ac y bydd yn gwireddu ein dyhead i fyw drwy’r Gymraeg yn y Brifysgol.

Datganiad gan Osian Morgan, Swyddog y Gymraeg


Statement: a union within the Union

After months of work behind the scenes, and meeting with a variety of Welsh speaking students and Union representatives, it’s a pleasure for me to officially announce that we will be establishing UMCC! (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd – a union within the union for Welsh speaking students and learners) This is a vital and exciting development for Welsh speaking students in Cardiff, and we are aiming to establish UMCC by the start of the next academic year.

In the Student Senate meeting in the Union last night, 87% of the senators voted in favour of establishing UMCC, giving it their seal of approval, and giving further mandate for us to establish it as soon as possible.

Since establishing UMCA in Aberystwyth in 1973, and UMCB in Bangor in 1976, we have been four decades behind other Welsh Universities in the representation of Welsh speakers in Cardiff, and this type of development is something that should have happened decades ago – but better late than never. I am confident that establishing UMCC will be a positive and necessary step on our journey for linguistic equality in our capital city.

This is a vital and exciting development for Welsh speaking students in Cardiff, and we are aiming to establish UMCC by the start of the next academic year.

UMCC will be a body that will represent Welsh speakers and learners in every aspect of their lives in the University – be it academically, socially, linguistically, politically, or with welfare matters within the Union and the University. In addition, UMCC will be a body that will represent every Welsh speaking student. Whether a fluent speaker or a learner. Whether a student in Cathays Campus or Heath Park. Whether someone who wishes to speak Welsh every day, or use it every now and again. UMCC will represent everyone.

UMCC will work very closely with the Welsh societies that currently exist in the University, to support them in the fantastic work that they already do, and to improve on the experience of being a Welsh speaking student in Cardiff.

I’m determined to assure that UMCC will be a very democratic body, and will operate as closely as possible to how you – the Welsh speaking students and learners of Cardiff – would like for it to operate. To accomplish this goal, over the coming weeks, I will be asking you students for your feedback and ideas for UMCC. In addition, we will be holding elections before the end of this academic year, to elect a President, and Committee for UMCC.

A lot of the hard work, however, is still to come, and I’m looking forward to continue working with Welsh speaking students and Union representatives within the coming months, to ensure that UMCC will be a successful and prosperous part of the Union, and to ensure that UMCC will give Welsh speaking students and learners the representation that they deserve and need.

I would like to thank everybody that has supported me in this process so far, I’m looking forward to continue to work with you over the coming months to ensure that UMCC will be a body that Welsh speakers and learners will be proud of – and that it will further make true our desire to live through the medium of Welsh in the University.

A statement by Osian Morgan, Welsh Language Officer

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.