Citizens Cymru Wales

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff University Students’ Union first in Wales to join membership of Citizens Cymru

Cardiff University Students’ Union will be embarking on an exciting new partnership with community organising charity, Citizens Cymru Wales. This innovative initiative spearheaded by Students' Union President Fadhila Al-Dhahouri, will mark a new commitment for supporting students to campaign on issues that matter to them in their everyday lives.

Citizens Cymru is a non-partisan organisation that promotes greater democratic participation in public life. They are well known for working with communities to develop actions to create change, they support member organisations to hold politicians and other decisions makers to account.

Citizens will provide training to a core group of students supporting them to become effective community leaders

In this inaugural year, Citizens will provide training to a core group of students supporting them to become effective community leaders. Throughout the year these students will lead activities surrounding the first chosen issue of tackling the problems students face whilst renting houses – this activity will involve listening to students, identifying stories and creating actions to make a positive change.

This first training session falls in line with the Students’ Union Housing Week – aimed at educating students about housing contracts, deposit schemes and the potential of upfront agency fees.  All week, staff and volunteers have been out and about, knocking doors, speaking to students and encouraging anyone with concerns to contact the Students' Union Advice Service for support.

A key aspect of this partnership will support Cardiff University Students’ Union to reach out to and create links with other organisations - Citizens Cymru Wales’s members include a variety of educational, religious and local community groups all working to achieve positive action for their members.

Citizens UK currently working with a number of Students’ Unions across England. These partnerships have led to the resettling of Syrian Refugees in Barnet as a result of a campaign led by Middlesex Students’ Union, and the launch of a ground breaking Hate Crime study as part of the work Nottingham Students’ Union within Nottingham Citizens.

A key aspect of this partnership will support Cardiff University Students’ Union to reach out to and create links with other organisations

“I am very pleased and excited to embark on this new journey of our Partnership with Citizens Cymru Wales. It is an amazing opportunity to work not only for our students but also with our students to make a positive change and difference for the wider student experience and the local community. Yes, #LetsMakeThisHappen.” SU President, Fadhila Al-Dhahouri.

Jonathan Cox, Lead Organiser of Citizens Cymru Wales, said:

“It is wonderful to welcome Cardiff University Students’ Union as our newest member organisation, and the first Students’ Union to become part of our alliance in Wales.  We are really excited to be providing training to a passionate team of students, and look forward to helping them take action that leads to tangible change at community level, and strengthens the Students’ Union in the process.” 


Citizens Cymru Wales

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yw’r cyntaf yng Nghymru i ymuno ag aelodaeth Citizens Cymru

Bydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn ymgymryd â phartneriaeth newydd cyffrous gydag elusen trefnu cymdeithas, Citizens Cymru Wales. Bydd y cynllun arloesol hwn, a arweinir gan Lywydd Undeb y MyfyrwyrFadhila Al-Dhahouri, yn dynodi ymrwymiad newydd i gefnogi myfyrwyr i ymgyrchu ar faterion sydd o bwys iddynt yn eu bywyd dydd i ddydd.

Mae Citizens Cymru yn sefydliad diduedd sy’n hyrwyddo gwell cyfranogiad democrataidd ym mywyd cyhoeddus. Maen nhw’n adnabyddus am weithio gyda chymunedau i ddatblygu camau i greu gwahaniaeth , maent yn cefnogi sefydliadau sy’n aelodau i ddal gwleidyddion ac unigolion eraill sy’n gwneud penderfyniadau i gyfrif.

Bydd Citizens yn darparu hyfforddiant i grwp craidd o fyfyrwyr yn eu cefnogi nhw i fod yn arweinwyr cymunedol effeithiol.

Yn ystod y flwyddyn gychwynnol hon, bydd Citizens yn darparu hyfforddiant i grwp craidd o fyfyrwyr yn eu cefnogi nhw i fod yn arweinwyr cymunedol effeithiol. Drwy gydol y flwyddyn bydd y myfyrwyr hyn yn arwain gweithgareddau yn ymwneud a’r mater cyntaf o daclo’r problemau a wyneba myfyrwyr wrth rentu tai - bydd y gweithgaredd hwn yn cynnwys gwrando ar fyfyrwyr, cydnabod storïau a chreu gweithredoedd i wneud newid cadarnhaol.

Mae’r sesiwn hyfforddi cyntaf hwn yn cyd-fynd ag Wythnos Tai Undeb y Myfyrwyr - wedi’i anelu at addysgu myfyrwyr ynglyn â chytundebau tai, cynlluniau blaendal a’r posibilrwydd o ffioedd asiantaeth ymlaen llaw.  Drwy’r wythnos, mae’r staff a’r gwirfoddolwyr wedi bod o amgylch, yn curo ar ddrysau, siarad â myfyrwyr ac yn annog unrhyw un gyda phryderon i gysylltu â Gwasanaeth Cyngor Undeb y Myfyrwyr i gael cymorth.

Bydd rhan allweddol o’r bartneriaeth hon yn cefnogi Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i estyn allan a chreu cysylltiadau gyda sefydliadau eraill - mae aelodaeth Citizens Cymru Wales yn cynnwys amrywiaeth o grwpiau addysgiadol, crefyddol a chymunedol lleol oll yn gweithio i greu camau gweithredol cadarnhaol i’w haelodau.

Mae Citizens UK ar hyn o bryd yn gweithio gyda nifer o Undebau Myfyrwyr ar draws Lloegr. Mae’r partneriaethau hyn wedi arwain at ail sefydlu Ffoaduriaid o Syria yn Barnet o ganlyniad i ymgyrch a arweiniwyd gan Undeb Myfyrwyr Middlesex, a lansiad astudiaeth Troseddau Casineb fel rhan o’r gwaith yn Undeb Myfyrwyr Nottingham gyda Citizens Nottingham.

Y brif agwedd yn y bartneriaeth hon fydd cefnogi Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i greu cysylltiadau gyda sefydliadau eraill.

“Rydw i’n hynod falch ac yn gyffrous i ymgymryd â’r fenter newydd hon o’n Partneriaeth gyda Citizens Cymru Wales. Mae’n gyfle gwych i weithio nid yn unig dros ein myfyrwyr ond hefyd gydag ein myfyrwyr i wneud newid cadarnhaol a gwahaniaeth i’r profiad myfyriwr ehangach a’r gymuned leol. Ie, #GadewchINiGyrraeddYNod.” Llywydd yr Undeb, Fadhila Al-Dhahouri.

Dywedodd Jonathan Cox, Prif Drefnydd Citizens Cymru Wales:

“Mae’n hyfryd i groesawu Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd fel ein haelod sefydliad diweddaraf, a’r Undeb Myfyrwyr cyntaf i fod yn rhan o’n cynghrair yng Nghymru. Rydyn ni’n hynod gyffrous i ddarparu hyfforddiant i dîm o fyfyrwyr angerddol. Edrychwn ymlaen at eu helpu nhw i weithredu, a fydd yn arwain at newid sylweddol ar lefel cymunedol, ac yn cryfhau Undeb y Myfyrwyr yn y broses.”

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.