Log in

Cardiff University Guarantor Scheme | Cynllun Gwarantwr Prifysgol Caerdydd

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Have you ever been in a situation where you’ve found the perfect house but can’t provide your landlords with guarantor? Luckily, things are changing with the current Cardiff University Guarantor Scheme which has made this process easier for students who are unable to find a guarantor.

The Cardiff University Guarantor Scheme is open to fully registered Cardiff University students in attendance at university for the complete period of their tenancy. It is available for overseas, EU, or home students, Undergraduate or Postgraduate students in their second or subsequent year of study and first year Postgraduate students who have completed an undergraduate qualification at the University.

With strong support from your International Students’ Officer, Vaishnavi Sayal, and your VP Welfare, Hollie Cooke, the scheme is now becoming more accessible for all students with a particular focus on international students – a factor that was very important for Vaishnavi.

She said: “The guarantor scheme is exactly the safety net that the students of Cardiff University need and deserve.”

VP Welfare, Hollie Cooke, added: “This guarantor system will be beneficial for all students, however it will likely have an even greater effect on international students who often struggle to find a guarantor. It’s been great to see the University’s willingness to expand the current system and I’m excited to see it develop in the future.”

If you think you’d benefit from the scheme, you can contact an adviser in the Advice & Money team, in the Student Support Centre.

For more information click here.


Ydych chi erioed wedi bod mewn sefyllfa lle rydych wedi dod o hyd i’r ty perffaith ond nid oes gwarantwr gennych ar gyfer eich landlord? Yn ffodus, mae pethau’n newid o fewn y Cynllun Gwarantwr Prifysgol Caerdydd presennol ac mae hyn wedi hwyluso’r broses i fyfyrwyr nad ydynt yn gallu dod o hyd i warantwr.

Mae Cynllun Gwarantwr Prifysgol Caerdydd yn agored i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd sy’n mynychu’r brifysgol yn ystod cyfnod llawn eu tenantiaeth. Mae’n bosib i fyfyrwyr dramor, UE, neu fyfyrwyr adref, Israddedig neu Ôl-raddedig yn eu hail neu flwyddyn ddilynol  a myfyrwyr Ôl-raddedig  yn eu blwyddyn gyntaf sydd wedi cwblhau cymhwyster gradd israddedig yn y Brifysgol.

Gyda chefnogaeth gref gan eich Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol, Vaishnavi Sayal, a’ch Is Lywydd Lles, Hollie Cooke, mae’r cynllun nawr yn dod yn fwy hygyrch i holl fyfyrwyr gyda ffocws arbennig ar fyfyrwyr rhyngwladol – ffactor a oedd yn bwysig iawn i Vaishnavi.

Dywedodd: “Mae’r cynllun gwarantwr hwn yn rhwyd diogelwch y mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ei angen ac yn ei haeddu.”

Dywedodd Hollie Cooke, IL Lles: “Bydd y system gwarantwr yma yn fuddiol i bob myfyriwr, fodd bynnag, mae’n debygol y bydd yn cael effaith hyd yn oed yn fwy ar fyfyrwyr rhyngwladol sydd yn aml yn cael anhawster dod o hyd i warantwr. Mae hi wedi bod yn wych gweld parodrwydd y Brifysgol i ehangu’r system bresennol a dwi’n edrych ymlaen i’w weld yn datblygu yn y dyfodol.”

Os rydych chi’n credu y gallwch chi elwa o’r cynllun, gallwch gysylltu â chynghorydd yn y tîm Cyngor ac Arian, yn y Ganolfan Cymorth Myfyrwyr.

Am fwy o wybodaeth, edrychwch yma.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.