Log in

Announcing our new kit sponsor | Dyma gyhoeddi noddwr newydd ein cit

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff University Students’ Union have joined the Welsh Rugby Union and the British & Irish Lions as long-term partners of Rhino by signing a new three-year deal covering leisurewear and playing kit for its 67 sporting clubs.

After three years of supplying the University's clubs – including many of those involved in the 2018 Welsh Varsity win over Swansea – Rhino will continue to provide Cardiff University Students’ Union’s sports clubs with playing kit and leisurewear for at least three more years.

Sport plays an integral role in student life at Cardiff. Whether competing at an elite level or engaging recreationally, sport has a positive impact on academic achievement, social confidence, and health and wellbeing. Cardiff University Students’ Union has a long history of championing and supporting student sporting activity through their Athletic Union which has more than 5,000 student members that engage in a range of diverse sports.

Cardiff University Students’ Union have joined the Welsh Rugby Union and the British & Irish Lions as long-term partners of Rhino by signing a new three-year deal covering leisurewear and playing kit for its 67 sporting clubs.

While Rhino's pedigree in team wear was developed in rugby, its reputation is growing fast across all sports. The sports covered by the new deal include lacrosse, netball, basketball, squash, football and, of course, rugby. 

"We're very excited about continuing our partnership with Cardiff University Students’ Union," says Keiron Blackburn, General Manager at Rhino. "The excellence of the sports clubs makes it a perfect partner for us, and because we're a Cardiff based company it makes it even more special. The calibre of athletes they develop at the university is very high and we're sure the partnership is going to produce many more great moments, such as those witnessed at Welsh Varsity last year."

Athletic Union President Georgie Haynes also commented “After working through a thorough tender process we are pleased to be continuing our relationship with Rhino. Their offer was the best fit for our members in regards to quality of kit, pricing structure and delivery time. When you also consider how local they are to the University, we are confident they will continue to provide an excellent service to our sporting students.”


Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi ymuno ag Undeb Rygbi Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon fel partneriaid hirdymor Rhino drwy arwyddo cytundeb tair blynedd newydd i ddarparu dillad hamdden a chit chwarae ar gyfer 67 o glybiau chwaraeon y Brifysgol.

Ar ôl tair blynedd o gyflenwi clybiau'r Brifysgol – gan gynnwys llawer o'r rheiny oedd yn rhan o’n buddugoliaeth dros Abertawe yn Farsiti Cymru 2018 – bydd Rhino yn parhau i ddarparu cit chwarae a dillad hamdden clybiau chwaraeon Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am o leiaf dair blynedd arall.

Mae chwaraeon yn rhan hanfodol o fywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd. P'un a ydych chi’n cystadlu ar lefel elitaidd neu'n cymryd rhan yn hamddenol, mae gan chwaraeon effaith gadarnhaol ar gyrhaeddiad academaidd, hyder cymdeithasol, iechyd a llesiant. Mae gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd hanes hir o hyrwyddo a chefnogi chwaraeon myfyrwyr trwy ei Undeb Athletau. Mae 5,000 a mwy o fyfyrwyr yn aelod ohono ac maen nhw’n cymryd rhan mewn amrywiaeth o gampau.

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi ymuno ag Undeb Rygbi Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon fel partneriaid hirdymor Rhino drwy arwyddo cytundeb tair blynedd newydd i ddarparu dillad hamdden a chit chwarae ar gyfer 67 o glybiau chwaraeon y Brifysgol.

Er bod Rhino yn arbenigo mewn gwisgoedd tîm ac mewn rygbi, mae ei enw da yn tyfu'n gyflym ym mhob camp. Ymhlith y campau sy’n rhan o’r fargen newydd mae lacrós, pêl-rwyd, pêl-fasged, sboncen, pêl-droed ac, wrth gwrs, rygbi. 

"Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at barhau â'n partneriaeth ag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd," meddai Keiron Blackburn, Rheolwr Cyffredinol Rhino. "Mae rhagoriaeth y clybiau chwaraeon yn golygu ei fod yn bartner perffaith i ni, ac mae’r ffaith ein bod ni'n gwmni o Gaerdydd yn ei gwneud hi'n fwy arbennig fyth. Mae safon yr athletwyr maen nhw’n eu datblygu yn y brifysgol yn uchel iawn ac mae’n siwr y bydd y bartneriaeth yn cynhyrchu llawer mwy o atgofion gwych, fel y rhai a welwyd yn Farsiti y llynedd."

Meddai Llywydd Undeb Athletau Georgie Haynes, "Ar ôl gweithio trwy broses dendro drylwyr, mae’n braf cael parhau â'n perthynas â Rhino. Eu cynnig oedd y gorau i'n haelodau o ran ansawdd y cit, y strwythur prisio a'r amser danfon. Wrth ystyried pa mor agos ydyn nhw i'r Brifysgol o ran lleoliad, rydyn ni’n hyderus y byddan nhw’n parhau i ddarparu gwasanaeth ardderchog i'n myfyrwyr."

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.