Why should I create a good CV?| Pam ddylwn i greu CV da?

It is the perfect way to show yourself off!| Mae'n ffordd berffaith i arddangos ein rhinweddau gorau!

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Get the layout right

 • Keep it simple - no more than 2 pages.
 • Avoid a fancy font and keep it simples with Times New Roman or Arial.
 • Use side 12 for text and headings size 14
 • Don’t use first person – that means no I

Where to begin

 • Add your name, contact number and an email address
 • If applicable add in any more personal details you think are relevant

Who are you?

Personal background

 • Write a short paragraph (about 2 sentences) that really show the reader how amazing you are!
  • Top Tip: Imagine another person was describing you in action
   • Example: A purposeful and dynamic project manager with a flair for quickly taking advantage of new initiatives.

Where have you worked?

Work experience

 • Start with your most recent employment and work backwards in time.
 • Add in the start and end dates
 • Top Tip: begin each sentence of work activity with a “doing” verb
  • E.g. Activated…. Co-ordinated…..Organised…. etc. 
 • Give a brief list of the most noticeable responsibilities you carried out in each role.

What if you have no work experience?

 • Cite examples from your degree e.g. 1) Worked in a team to deliver a group presentation, produced the slides, organised the running order. 2) Assisted peers in understanding content, supported peers in providing useful revision tips etc.
 • Think laterally, there should always be something from your degree programme that can be articulated to highlight what you have carried out. 

Where have you studied?

Education and Training

 • Start with your most recent educational and training
 • Add in the start and end dates institution and course. 
 • Indicate grades and if currently unfulfilled write “Working towards, date expected to complete DD-MM-YYYY.” 
 • If it is relevant to the job you are applying for you can add specific units in your degree
  • But be aware this may take you over the 2 page rule!
 • Don’t forget to list any externally-certified professional course.

Have you done any other courses?

Short Courses (if applicable)

 • In this section talk about any achievements
  • For example: Emergency First Aid, or a language learnt alongside your studies
 • Use same format as for education above.

Have you done any volunteering?

Section 5 - Voluntary Experience (if applicable)

 • This section is often well received by employers.
 • Make sure you include dates, organisations and activities similar to the way your layout appears under section 2.

What do you do in your spare time?

Section 6 – Miscellany

 • Add in your hobbies and past times such as dancing, playing musical instruments, sport
  • Top tip don’t write making Tik Tok videos or going to YOLO

Who can write your reference?

Section 7 – References

 • Avoid adding “Upon request”. 
 • It is better to include 2 references. This could be your current employer or personal tutor

Remember

 • Get someone to proof read your work!
 • Have fun in creating and modifying.
 • Keep your CV up to date and modify it from time to time
 • When you add entries it may be necessary to reduce some details previously shown otherwise you might just go over those 2 pages.
 • Be proud of your CV and don’t feel that something is not important because it seemed like a low profile task.  In the eyes of the reader it might just be what they want. 
 • Read the application and check they don’t want a covering letter alongside your CV

Make your CV work for you – after all you deserve it to.

You can find some templates on Reed and LinkedIn

Sicrhewch fod yr ymddangosiad yn gywir 

 • Cadwch bethau'n syml - dim mwy na 2 dudalen.  

 • Osgowch ffont ffansi a chadwch bethau'n syml gyda Times New Roman neu Arial. 

 • Defnyddiwch maint 12 ar gyfer testun a maint 14 am benawdau 

 • Peidiwch â defnyddio'r person cyntaf - mae hynny'n golygu dim 'dw i/fi' 

Ble i ddechrau 

 • Ychwanegwch eich enw, rhif cyswllt a chyfeiriad e-bost 

 • Os yw'n berthnasol, ychwanegwch ragor o fanylion personol y credwch sy'n berthnasol  

Pwy wyt ti? 

Cefndir personol 

 • Ysgrifennwch baragraff byr (tua 2 frawddeg) sydd wir yn dangos i'r darllenydd pa mor anhygoel ydych chi! 

 • Syniad Da: Dychmygwch fod rhywun arall yn eich disgrifio chi 

 • Enghraifft: Rheolwr prosiect pwrpasol a deinamig gyda dawn i fanteisio'n gyflym ar fentrau newydd.   

Ble wyt ti wedi gweithio? 

Profiad gwaith 

 • Dechreuwch gyda'ch cyflogaeth ddiweddaraf a gweithiwch yn ôl mewn amser. 

 • Ychwanegwch y dyddiadau dechrau a gorffen 

 • Syniad Da: dechreuwch bob brawddeg o weithgaredd gwaith gyda berf.  

 • Ee Wedi'i dechrau…. Wedi rheoli…..Wedi trefnu…. etc.  

 • Rhowch restr fer o'r cyfrifoldebau mwyaf amlwg a gyflawnwyd gennych ym mhob rôl.  

Beth os nad oes gennych unrhyw brofiad gwaith? 

 • Dyfynnu enghreifftiau o'ch gradd ee 1) Wedi gweithio mewn tîm i wneud cyflwyniad grwp, cynhyrchu'r sleidiau, trefnu'r strwythur. 2) Cynorthwyo cyfoedion i ddeall cynnwys, cefnogi cyfoedion i ddarparu awgrymiadau adolygu defnyddiol ac ati. 

 • Meddyliwch yn greadigol, dylai bob amser fod rhywbeth o'ch rhaglen radd y gellir ei ddefnyddio i amlygu'r hyn rydych wedi'i gyflawni.  

Ble wyt ti wedi astudio? 

Addysg a hyfforddiant 

 • Dechreuwch gyda'ch addysg a hyfforddiant diweddaraf  

 • Ychwanegwch y dyddiadau dechrau a gorffen, y sefydliad ac enw'r chwrs.  

 • Nodwch y graddau ac os nad ydych wedi gorffen rhywbeth, ysgrifennwch “Gweithio tuag at, dyddiad y disgwylir cwblhau DD-MM-BBBB.”  

 • Os yw'n berthnasol i'r swydd yr ydych yn gwneud cais amdani gallwch ychwanegu unedau penodol at eich gradd 

 • Ond byddwch yn ymwybodol y gallai hyn fynd â chi dros y rheol 2 dudalen!  

 • Peidiwch ag anghofio rhestru unrhyw gyrsiau proffesiynol sydd wedi'u hardystio'n allanol.   

Ydych chi wedi gwneud unrhyw gyrsiau eraill? 

Cyrsiau Byr (os yn berthnasol) 

 • Yn yr adran hon siaradwch am unrhyw gyflawniadau 

 • Er enghraifft: Cymorth Cyntaf Brys, neu iaith a ddysgwyd ochr yn ochr â'ch astudiaethau 

 • Defnyddiwch yr un fformat ag ar gyfer y sector addysg uchod.  

Ydych chi wedi gwneud unrhyw waith gwirfoddoli? 

Adran 5 – Profiad Gwirfoddol (os yw’n berthnasol) 

 • Mae cyflogwyr yn aml yn croesawu'r adran hon. 

 • Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys dyddiadau, sefydliadau a gweithgareddau tebyg i’r ffordd y mae eich CV yn ymddangos o dan adran 2.  

Beth ydych chi'n ei wneud yn eich amser sbâr? 

Adran 6 – Amrywiol 

 • Ychwanegwch eich hobïau fel dawnsio, chwarae offerynnau cerdd, chwaraeon 

 • Syniad da: Peidiwch â sôn am greu fideos Tik Tok na mynd i YOLO  

Pwy all ysgrifennu eich geirda? 

Adran 7 – Cyfeiriadau 

 • Osgoi ychwanegu "Ar gais".  

 • Mae'n well cynnwys 2 eirda. Gallai hyn fod eich cyflogwr presennol neu'n diwtor personol  

Cofiwch 

 • Gofynnwch i rywun brawf ddarllen eich gwaith! 

 • Mwynhewch greu ac addasu eich CV. 

 • Cadwch eich CV yn gyfredol a'i addasu o bryd i'w gilydd 

 • Pan fyddwch yn ychwanegu cofnodion efallai y bydd angen lleihau rhai manylion a ddangoswyd yn flaenorol neu efallai y byddwch yn mynd dros y 2 dudalen.  

 • Byddwch yn falch o'ch CV a pheidiwch â theimlo nad yw rhywbeth yn bwysig oherwydd roedd yn ymddangos fel tasg amhwysig. Yng ngolwg y darllenydd efallai mai dyna maen nhw ei eisiau.  

 • Darllenwch y cais a gwiriwch nad ydyn nhw eisiau llythyr eglurhaol ochr yn ochr â'ch CV 

Gwnewch i'ch CV weithio i chi - wedi'r cyfan rydych chi'n ei haeddu. 

Gallwch ddod o hyd i rai templedi ar Reed?a LinkedIn 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Search