Enjoy adventures around the UK with Give it a Go this term! | Mwynha anturiaethau o amgylch y DU!

Fancy a change of scenery? Or looking to explore more of the UK? Well look no further, because Give it a Go has organised some fantastic trips around the UK you can experience with your friends.

normal
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Fancy a change of scenery? Or looking to explore more of the UK? Well look no further, because Give it a Go has organised some fantastic trips around the UK you can experience with your friends.

Give it a Go is providing amazing opportunities to step back in time at Corfe Castle, escape to the seaside in Tenby or get up close with royalty in Windsor this term, being a programme of events run by the Students’ Union, clubs and societies which provides you with an exciting series of events which can bring out your inner explorer.

Exploring with the Give it a Go team is a great opportunity for you to try something new and make the most of your university experience – and is a great way to celebrate after exams!

Here are just some of the adventures Give it a Go have lined up for you this term:

Day trips may occasionally have tours included, but generally you and your friends are free to explore at your leisure (as long as you’re back at the coach at the right time!)

For day trips, you will be conveniently picked up at the back of the Students’ Union (Senghenydd Road) in Cathays, but please check on the event page for all important information.

Due to its popularity, trips do sell out; so if you fancy it, we recommend booking in advance to avoid disappointment!

Find all trips and events Give it a Go have organised here. If you have any questions about Give it a Go, please email GiveitaGo@cardiff.ac.uk.


Awydd newid golygfa? Neu'n edrych i archwilio mwy o'r DU? Wel dyma’r cyfle i ti! Mae Rho Gynnig Arni wedi trefnu teithiau gwych o amgylch y DU y gallet eu profi gyda dy ffrindiau.

Mae Rho Gynnig Arni yn darparu cyfleoedd anhygoel i gamu'n ôl mewn amser yng Nghastell Corfe, dianc i lan y môr yn Ninbych-y-pysgod neu mynd yn agos at frenhiniaeth yn Windsor y tymor hwn, gan fod yn rhaglen o ddigwyddiadau a gynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, clybiau a chymdeithasau sy'n rhoi cyfres gyffrous o ddigwyddiadau i ti a all ddod â dy archwiliwr mewnol yn fyw.

Mae archwilio gyda thîm Rho Gynnig Arni yn gyfle gwych i ti roi cynnig ar rywbeth newydd a gwneud y gorau o dy brofiad prifysgol - ac mae'n ffordd wych o ddathlu ar ôl arholiadau!

Dyma rai o'r anturiaethau Rho Gynnig Arni sydd ar y gweill i ti'r tymor hwn:

Efallai y bydd teithiau diwrnod yn cynnwys teithiau tywys o bryd i'w gilydd, ond yn gyffredinol rwyt ti a dy ffrindiau'n rhydd i'w harchwilio fel yr hoffech (cyn belled â'ch bod yn ôl yn y bws ar yr adeg iawn!)

Ar gyfer teithiau diwrnod, byddet yn cael dy godi'n gyfleus o gefn Undeb y Myfyrwyr (Ffordd Senghennydd) yn Cathays, ond gwiria ar dudalen y digwyddiad i gael yr holl wybodaeth bwysig.

Oherwydd eu poblogrwydd, mae teithiau'n gwerthu allan; felly os wyt ti’n ei ffansio, rydym yn argymell archebu o flaen llaw er mwyn osgoi siom!

Dere o hyd i bob taith a digwyddiad mae Rho Gynnig Arni wedi'u trefnu yma. Os oes gen ti unrhyw gwestiynau am Rho Gynnig Arni, anfona e-bost at GiveitaGo@caerdydd.ac.uk.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777