Don't Ovary Act | Mynd Efo’r Llif

Georgie talks about periods, removing stigma and why bleeding is bloody brilliant

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

What is period dignity?

In this day and age, why is there still such a stigma surrounding menstruation and periods? We aim to change this with the launch of our Period Dignity Campaign which focuses not only on the financial and educational side of things but wants to ensure all of those who menstruate can do it with dignity.

Alongside this, according to Bodyform, 1 in 10 people have reported being unable to afford period products. As a University, we know this needs to be alleviated which is why with the support of Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and ethical and sustainable period care brand TOTM we are aiming to address and alleviate unaffordability, access issues, and surrounding stigma across Cardiff University.

@pink_bits_images

(Image credit: @pink_bits)

Why are we doing this and what do we offer?

MENSTRUATE, EMPOWER, EDUCATE

Our main campaign objective is to create a Period Dignity umbrella campaign with sub campaigns surrounding education/reducing stigma etc.

 • Provide period products to those who are unable to access them,
 • Educate and remove the stigma surrounding period dignity & menstruation, and
 • EMPOWER those who menstruate

Polly (Women’s officer) and I have been working on this since the beginning of the year, and it's amazing to see it come to life now! The products will be available in the SU as soon as the building is open, and we are going to expand across campus as soon as we can, and when there is more student footfall.

(Image credit: @pink_bits)

We have kept the products in gender-neutral areas of the SU, located close to bathrooms. Although a large part of this campaign is educating people and breaking down the stigma associated with menstruation, we understand there may be some students who are not comfortable with openly collecting the products. Because of this, we will also have a provision of products behind the Welcome Desk, in discrete, unmarked paper envelopes, to ensure all students can access the products in whatever way they want.

 We have also released a TOTM discount code, so all Cardiff students can also order the sustainable, local and organic products straight to their door, at a reduced and more affordable price! 

The whole point of period dignity is to make sure all students who menstruate can use the products if they are caught out, or if you need to rely on the provision. We want this campaign to work for you! 

We are SO excited about this project, and really hope that it will help all students who menstruate to bleed with dignity! 

Who are TOTM organic? 

TOTM is an ethical and sustainable period care brand. They’re pads and tampons are made from organic cotton and are completely plastic free. The production itself is also more sustainable - everything is produced in the EU using renewable energy. On top of all that they contain no toxins, synthetic pesticides, fragrance, synthetic absorbents, or chlorine bleach. It’s a win-win - good for the environment and your health too! (Julia, Ethical and Environmental Officer). 

(Image credit: TOTM)

Things to come

Throughout the next year we will be sharing educational content, stigma busting socials and be working on sub-campaigns to allow all students who menstruate at Cardiff to celebrate themselves, their bodies, and bleeding!

We have so many things to come so please keep your eyes peeled! These include:

 • Map of dispensers across campus
 • Talks with specialists about periods and the effect they can have on your mood
 • Body positivity campaign for all guys, gals and non-binary pals to celebrate our bodies! 

I have also reached out to student graphic designers, and we are in the process of creating an online gallery where we will showcase student artwork, to again break the stigma, but also support our local student businesses! We encourage all student feedback and would love to hear what you think of the campaign. If anyone has any ideas as to what content you’d like to see, please let us know!

Please see Sian’s prints below for an idea of what to come. You can follow Sian on Instagram at @moonlanding.illustrations to see more! 

We hope this campaign will start a conversation, and create a community for students to be a part of and celebrated. We have so much more to come throughout the year, and would love to hear all ideas and thoughts that people may have ... and please remember, YOU ARE BLOODY BRILLIANT!

Resources to explore

Podcasts

Videos addressing stigma 


Georgie East | Vice President Welfare and Campaigns | 2020-21


 


Mynd Efo’r Llif

Beth yw urddas mislif?

Yn yr oes sydd ohoni, pam mae cymaint o stigma ynghylch y mislif o hyd? Rydyn ni’n anelu at newid hyn gyda lansiad ein Hymgyrch Urddas Mislif sy’n ffocysu nid yn unig ar ochr ariannol ac addysgiadol pethau, ond sydd am sicrhau bod pawb sy’n mislifo yn gallu gwneud hynny gydag urddas.

Yn ogystal â hyn, yn ôl Bodyform, mae 1 ym mhob 10 wedi adrodd nad ydynt yn gallu fforddio cynnyrch mislif. Fel Prifysgol, rydyn ni’n gwybod bod angen lliniaru hyn, felly gyda chefnogaeth Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a brand gofal mislif moesegol a chynaliadwy TOTM rydyn ni am fynd i’r afael â materion cyllid, cyrchu, a stigma ar draws Prifysgol Caerdydd a’u lliniaru.

@pink_bits_images

(Llun: @pink_bits)

Pam rydyn ni’n gwneud hyn a beth ydyn ni’n ei gynnig?

MISLIFO, GRYMUSO, ADDYSGU

Prif amcan ein hymgyrch yw creu ymgyrch ambarél ar Urddas Mislif gydag is-ymgyrchoedd yn gysylltiedig ag addysgu/lleihau stigma ac ati.

 • Darparu cynnyrch mislif i’r rhai sy’n methu cael gafael arnynt,
 • Addysgu a dileu’r stigma sy’n gysylltiedig ag urddas mislif, a
 • GRYMUSO pawb sy’n mislifo

Mae Polly (Swyddog Menywod) a minnau wedi bod yn gweithio ar hyn ers dechrau’r flwyddyn, ac mae’n wych cael ei weld yn dod yn fyw nawr! Bydd y cynnyrch ar gael yn Undeb y Myfyrwyr cyn gynted ag y bydd yr adeilad ar agor, ac rydyn ni am ehangu ar hyd y campws cyn gynted ag y gallwn, a phan fydd mwy o fyfyrwyr yn bresennol.

(Llun: @pink_bits)

Rydyn ni wedi cadw’r cynnyrch mewn rhannau niwtral o ran rhywedd yn yr Undeb, yn agos at y tai bach. Er bod addysgu pobl a thorri’r stigma sy’n gysylltiedig â’r mislif yn rhan fawr o’r ymgyrch hon, rydyn ni’n deall y gallai rhai myfyrwyr deimlo’n anghysurus yn casglu’r cynnyrch yn agored. Oherwydd hynny, bydd gennym gynnyrch ar gael hefyd y tu ôl i’r Ddesg Groeso, mewn amlenni papur cynnil, heb eu marcio, er mwyn sicrhau y gall unrhyw fyfyrwyr gael gafael ar y cynnyrch ym mha bynnag ffordd y dymunant.

Rydyn ni hefyd wedi rhyddhau cod gostyngiad TOTM, fel y gall holl fyfyrwyr Caerdydd archebu’r cynnyrch cynaliadwy, lleol ac organig yn syth i’w drws, am bris gostyngol a mwy fforddiadwy!

Holl bwrpas urddas misglwyf ydy sicrhau bod yr holl fyfyrwyr sy’n mislifo yn gallu defnyddio’r cynnyrch os byddwch yn canfod eich hun mewn sefyllfa lle mae angen, neu os oes angen i chi ddibynnu ar y ddarpariaeth. Rydyn ni eisiau i’r ymgyrch hon weithio i chi!;

Rydyn ni’n LLAWN cyffro am y prosiect hwn, ac yn gobeithio’n fawr y bydd yn helpu’r holl fyfyrwyr sy’n mislifo i waedu ag urddas!

Pwy ydy TOTM organic?

Mae TOTM yn frand gofal mislif moesegol a chynaliadwy. Mae eu padiau a’u tamponau wedi’u gwneud o gotwm organig ac maent yn gwbl ddi-blastig. Mae’r broses gynhyrchu hefyd yn fwy cynaliadwy - caiff popeth ei gynhyrchu yn yr Undeb Ewropeaidd gan ddefnyddio ynni adnewyddadwy. Ar ben hyn oll, dydyn nhw ddim yn cynnwys unrhyw docsinau, plaladdwyr synthetig, peraroglau, amsugnyddion synthetig, na channydd clorin. Mae pawb ar eu hennill - mae’n dda i’r amgylchedd ac i’ch iechyd hefyd! (Julia, Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol). 

(Llun: TOTM)

Yr hyn sydd i ddod

Trwy gydol y flwyddyn nesaf, byddwn yn rhannu cynnwys addysgol, digwyddiadau cymdeithasol i chwalu stigma, ac yn gweithio ar is-ymgyrchoedd i alluogi’r holl fyfyrwyr sy’n mislifo yng Nghaerdydd i ddathlu eu hunain, eu cyrff, a’r gwaedu!

Mae cymaint o bethau ar y gweill, felly cadwch eich llygaid ar agor! Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Map o beiriannau dosbarthu ar hyd y campws
 • Sgyrsiau gydag arbenigwyr am fislifau a’r effaith y gallant ei chael ar eich hwyliau
 • Ymgyrch cyrff cadarnhaol i’r holl fois, merched a chyfeillion anneuaidd i ddathlu ein cyrff!

Rwyf wedi bod yn trafod gyda dylunwyr graffeg hefyd, ac rydyn ni wrthi’n creu oriel ar-lein ble byddwn yn arddangos gwaith celf myfyrwyr, eto er mwyn chwalu’r stigma, ond i gefnogi ein busnesau myfyrwyr lleol hefyd. Rydym yn annog unrhyw adborth gan fyfyrwyr a byddem wrth ein boddau’n cael clywed beth yw eich barn am yr ymgyrch. Os oes gan unrhyw un unrhyw syniadau ynglyn â pha gynnwys yr hoffech ei weld, rhowch wybod i ni!

Cymerwch olwg ar brintiau Sian isod i gael syniad o’r hyn sydd i ddod. Gallwch ddilyn Sian ar Instagram yn @moonlanding.illustrations i gael gweld rhagor

Rydyn ni’n gobeithio y bydd yr ymgyrch hon yn dechrau sgwrs, ac yn creu cymuned y gall myfyrwyr fod yn rhan ohoni a’i dathlu. Mae cymaint mwy i ddod trwy gydol y flwyddyn, a byddem wrth ein boddau yn clywed unrhyw syniadau a meddyliau a all fod gyda phobl ... a chofiwch, RYDYCH CHI’N BLYDI BRILIANT!

Adnoddau i gael golwg arnynt

Podlediadau

Fideos sy’n mynd i’r afael â stigma


Georgie East | Is-Lywydd Lles ac Ymgyrchoedd | 2020-21

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Search