Supporting PGR Life: Documenting Disruption and Mitigation Strategies

Zoom • Thu 25 February 2021 14:15-15:00

Planning is a key part of postgraduate research; your research plan is a living document that must be kept under review throughout your PhD. Dr Rob Gossedge will detail the support you can expect in making the necessary adjustments to your research plans and activities in light of the current situation and explain the importance of adjusting your plan when circumstances change. You will learn how to effectively document any disruption to your research plan and, importantly, learn about the best mitigation strategies to adjust your research plan to make it achievable.

Register online


Mae cynllunio yn rhan bwysig o ymchwil ôl-raddedig; mae eich cynllun ymchwil yn ddogfen fyw y mae'n rhaid ei hadolygu trwy gydol cyfnod eich PhD. Bydd Dr Rob Gossedge yn manylu ar y gefnogaeth y gallwch ei disgwyl wrth wneud yr addasiadau angenrheidiol i'ch cynlluniau a'ch gweithgareddau ymchwil yn sgîl y sefyllfa bresennol. Bydd hefyd yn egluro pwysigrwydd addasu eich cynllun pan fydd amgylchiadau'n newid. Byddwch yn dysgu sut i wneud cofnod effeithiol o unrhyw beth sy’n tarfu ar eich cynllun ymchwil ac, yn bwysig, yn dysgu am y strategaethau lliniaru gorau i addasu eich cynllun ymchwil er mwyn gwneud yn siwr ei fod yn gyraeddadwy.