Latin American Society

CALL FOR ABSTRACTS

Cardiff University LatAm Research Symposium

 

Date: 4th of June 2019

Venue: Cardiff University, Hadyn Ellis Building, Room

Symposium Organizers: Cardiff University Latin American Society

Endorsed by: Cardiff University Doctoral Academy

Latin America is well known for its natural diversity, its cultural richness and its socio-political struggles. In terms of research and production of knowledge, the region has become an important source of international students for universities from all around the world, however, it does not have the recognition it deserves. For this reason, the Cardiff University Latin American Society, with the purpose of making visible part of the diverse academic research related to this territory, is pleased to launch the first edition of the Latin American Research Symposium, which will take place on June the 4th of 2019 on Cardiff, Wales. This call for abstracts is open for researchers from all the disciplines, master students, PhD candidates and research staff from Cardiff University and GW4 Universities (Exeter, Bristol and Bath Universities), who have Latin-American roots or who are currently researching about Latin-America, to present their work and have a space for networking in an interdisciplinary environment involving relevant discussions related to Latin America.

In broad terms, the scope of the Symposium encompasses 6 areas:

 • Physical Sciences (Mathematics, Physics, Chemistry, Astronomy)
 • Biological Sciences (Medicine, Dentistry, Healthcare, Biology, Psychology, Genomics, Pharmacy)
 • Engineering and Technology (Materials, Construction, Aeronautics and Computer Science)
 • Social Sciences (Education, Economics, Psychology, Business and Management, Political Science, History, Law, Archaeology)
 • Arts & Humanities (Art, Music, Literature, Journalism, Communication, Architecture, Religion, Philosophy)
 • Energy and Sustainability (Energy Transition, Ecology, Conservation, Climate Change, Earth and Ocean Sciences, Geography and Planning)

General Information

 •  There are no fees for registering and attending the Symposium, however bear in mind that each participant is responsible for making their transportation and accommodation arrangements.
 • Free lunch and a complimentary drink are included on your registration, followed by a little networking social event.
 • Presentations should be delivered in English or in Welsh. If necessary, translation would be also included.

Speaker Instructions

 • Presentation abstracts should be submitted by 26th of April 2019. All submissions should include:
  • a title
  • a 300-word (maximum) abstract and
  • a 100-word Bio including affiliation.
  • Relevant publications if any.
  • the author/s e-mail address.
 • Applicants are allowed to be the lead presenter of only one paper in the symposium.
 • Applicants will be informed about acceptance of their submission by 3rd of May 2019.
 • Once applicants are accepted, they must send a confirmation by the 24th of May and if possible, the presentation file on PDF or PPTX format. The presentation should be 10 to 15 min length + 5 min answer section.

Symposium Committee: 

 • Edith Rojo-Zazueta, PhD Candidate School of Engineering, Cardiff University, President of Cardiff University Latin America Society (rojozazuetaeg@cardiff.ac.uk)
 • Haydee Martinez-Zavala, PhD Candidate School of Engineering, Cardiff University, Secretary of Cardiff University Latin America Society (martinezzavalahg@cardiff.ac.uk)
 • Carlos Xavier Azua-Gonzales, PhD Candidate School of Computer Sciences and Informatics, Cardiff University, Social Activities of Cardiff University Latin America Society (azua-gonzalezcx@cardiff.ac.uk)
 • Alberto Araujo-Piedra, MSc Candidate School of Journalism, Media and Culture, Cardiff University, Social Activities of Cardiff University Latin America Society (araujopiedraar@cardiff.ac.uk)
 • Julian Medina-Zarate, PhD Candidate School of Social Sciences, Cardiff University (MedinaZarateJ@cardiff.ac.uk)
 • Yi Lam Tang, Undergraduate Student of Journalism, Media and Culture, Cardiff University, Social Activities of Cardiff University Latin America Society (TangYL@cardiff.ac.uk)
 • Claudia Lopez-Perez, Undergraduate Continuing and Professional Education, Cardiff University, (clausy678@hotmail.com)

Important Dates

 • Abstract Deadline: 26th of April 2019
 • Abstract Confirmation: 3rd of May 2019
 • Presentation Deadline: 24th of May 2019
 • Registration Deadline: 24th of May 2019

Important Links

__________________________________________________________________

GALW AM CRYNODEBAU

LatAm Symposiowm Ymchwil Prifysgol Caerdydd

 

Dyddiad: 4dd of Fehefin 2019

Lleoliad: Prifysgol Caerdydd, Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 

 

Trefnwyr y Symposiwm: Cymdeithas America Ladin Prifysgol Caerdydd

 

Wedi’i Gymreadwyo gan: Academi Doctoral Prifysgol Caerdydd  

 

Mae America Ladin yn adnabyddys am eu amrywiaeth naturiol, eu cyfoeth diwylliannol ac eu brwydrau gwleidyddol-gymdeithasol. Yn nhermau ymchwil a cynhyrchiad o wybodaeth, mae’r rhanbarth wedi dod yn ffynhonnell pwysig o myfyrwyr rhynghwladol i brifysgolion dros y byd, ond nid yw’n cael y cydnabyddiaeth mae’n eu haeddu. Am y rheswm hyn mae Cymdeithas America Ladin Prifysgol Caerdydd, gydar pwrpas o greu rhan gweladwy o’r ymchwyl academaidd amrywiol cysylltiedig ir tiriogaeth hyn, yn falch i lansio’r digwyddiad cyntaf o’r Symposiwm Ymchwil America Ladin, a fydd yn decharu ar 4dd o Fehefin 2019 yngh Nghaerdydd, Cymru. Mae’r galwad yma am crynodebau ar agor i ymchwilwyr o phop disgyblaeth, myfyrwyr meistri, ymgeiswyr PhD a staff ymchwil o Phfrifysgol Caerdydd a Phrifysgolion GW4 (Caerwysg, Briste a Chaerfaddon), sydd a wreiddiau America Ladin neu sydd yn ymchwilio am America-Ladin, i gyflwyno eu waith a chael ardal i rhwydweithio mewn amgylchedd rhyngddisgyblaethol yn cynnwys trafodaethau berthnasol i America Ladin.

Yn nhermau eang, mae cwmpas y Symposiwm yn cynwys 6 ardaloedd:

 

 • Gwyddoniaeth Corfforol (Mathamateg, Ffiseg, Cemeg, Seryddiaeth)
 • Gwyddoniaeth Biolegol (Meddygaeth, Deintyddiaeth, Gofal Iechyd, Bioleg, Seicoleg, Genomeg, Fferyllfa)
 • Peirianneg, Mathamateg a Technoleg (Ffiseg, Deunyddiau, Adeiladu, Awyrenneg a Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol)
 • Gwyddoniaeth Gymdeithasol (Addysg, Economeg, Seicoleg, Busnes a Rheoli, Gwyddoniaeth Gwleidyddol, Hanes, Cyffraith, Archeoleg)
 • Celfyddydau a Dyniaethau (Celf, Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddiaduraeth, Cyfathrebu, Pensaerniaeth, Crefydd, Athroniaeth)
 • Egni a Chysondeb (Trosglwyddo Ynni, Ecoleg, Cadwraeth, Newid yn yr Hinsawdd, Gwyddoniaeth y Ddaear a’r Cefnfor, Daearyddiaeth a Cynllunio)

Gwybodaeth Gyffredinol

 • Nid oes unrhyw ffioedd an cofrestru a mynychu’r Symposiwm ond cofiwch mae pob cyfranogwr yn gyfrifol am cludiant a llety eu hunain.
 • Mae cinio am ddim a diod canmoliaethus wedi’i gynnwys gydar cofrestru, ar ol y cofrestru bydd digwyddiad cymdeithasol rhwydweithio bach.
 • Dylai fod y cyflwyniadau cael eu gyflwyno mewn Saesneg neu Cymraeg. Bydd cyfieithiad yn cael eu gynnwys hefyd.
 •  Bydd yr holl gwybodaeth am y Symposiwm (ffurflenni cofrestru, gwybodaeth cludiant, rhaglen rhagarweiniol a’r diffyniol) ar gael ar gwefan Cymdeithas America Ladin ((https://www.cardiffstudents.com/activities/society/latinamerican/) ac ar cyfrifon Facebook ac Instagram (@latamcardiff).

 

Cyfarwyddiadau Siaradwr

 • Dylai fod cyflwyniad crynodebau wedi’i osod erbyn 26in o Ebryll 2019. Rhaid i pob cyflwyuniad cynnwys:
  • tetil
  • 300-gair (uchafswm) haniaethol ac
  • Bywgraffiad 100-gair gan gynnwys ymlyniad.
  • Cyhoeddiadau perthnasol os o gwbwl.
  • Cyfeiriad e-bost yr awdur/on
 • Gall ymgeiswyr bod yn prif gyflwynydd ar un papur un a Symposiwm yn unig.
 • Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am dderbyn eu cyflwyniad erbyn 3ydd Mai 2019.
 • Unwaith y caiff ymgeiswyr eu derbyn, rhaid iddynt anfon cadarnhad erbyn 24 Mai ac os yw'n bosibl, y ffeil gyflwyno ar fformat PDF neu PPTX. Dylai'r cyflwyniad fod yn adran ateb 10 i 15 munud + 5 munud.

 

Pwyllgor y Symposiwm

 • Edith Rojo-Zazueta, Ymgeisydd PhD Ysgol Beirianneg, Prifysgol Caerdydd, Llywydd Cymdeithas America Ladin Prifysgol Caerdydd (rojozazuetaeg@cardiff.ac.uk)
 • Haydee Martinez-Zavala, Ymgeisydd PhD Ysgol Beirianneg, Prifysgol Caerdydd, Ysgrifennydd Cymdeithas America Ladin Prifysgol Caerdydd (martinezzavalahg@cardiff.ac.uk)
 • Carlos Xavier Azua-Gonzales, Ymgeisydd PhD Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd, Gweithgareddau Cymdeithasol Cymdeithas America Ladin Prifysgol Caerdydd (azua-gonzalezcx@caerdydd.ac.uk)
 • Alberto Araujo-Piedra, Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant MSc Ymgeisydd, Prifysgol Caerdydd, Gweithgareddau Cymdeithasol Cymdeithas America Ladin Prifysgol Caerdydd (araujopiedraar@caerdydd.ac.uk)
 •  Julian Medina-Zarate, Ymgeisydd PhD Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Caerdydd (MedinaZarateJ@cardiff.ac.uk)
 • - Yi Lam Tang, Myfyriwr Israddedig Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd, Gweithgareddau Cymdeithasol Cymdeithas America Ladin Prifysgol Caerdydd (TangYL@caerdydd.ac.uk)
 • Claudia Lopez-Perez, Myfyriwr Israddedig Addysg Barhaus a Phroffesiynol, Prifysgol Caerdydd (clausy678@hotmail.com)

 

Dyddiadau Pwysig

 • Dyddiad Cau Haniaethol: 26in of Ebryll 2019
 • Cadarnhad Haniaethol: 3yd of Fai 2019
 • Dyddiad Cau Cyflwyno: 24in of Fai 2019
 • Dyddiad Cau Cofrestru: 24in of Fai 2019

 

Cysylltiadau Pwysig